​Ръководител катедра: доц. д-р Виолета Йорданова Ванева
Факултет "ПНО" - А.214,
тел. 841609​