​Освен при специалностите, където английски език е задължителен, студентите могат да избират измежду английски, немски, френски и руски. Обсъжда се въвеждане на преподаване и на испански. За преобладаващия брой специалности, чуждият език е част от общо-образователната подготовка и по тази причина занятията (минимум 90 учебни часа) са разположени в първите два или три семестъра от Бакалавърската програма. Въпреки това, обаче, в работата се поставя акцент върху специфичните езикови нужди на студентите и според специалността и очакваната професионална реализация курсовете са в основата си технически или съответно бизнес чужд език, или пък чужд език за медицински работници, прависти, информатици и др. 

При няколко специалности чуждият език е сред основните дисциплини. Много отговорна е задачата на катедрата при професионалната подготовка на бъдещите начални учители с квалификация за преподаване на чужд език, както и на бъдещите специалисти по Еврокомуникация. 

Учебните планове на част от магистрите и докторантите на Русенския университет също включват езикови модули; за последните се провежда 100-часов специализиран курс.