Катедрата е акредитирана с оценка "добра" през 2007г. да обучава студенти в образователно квалификационните степени "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР" – акредитацията е със срок 6 години. Капацитета за една учебна година е 340 студента, от които 250 – бакалаври, 90 – магистри.
Предлаганите за обучение учебни планове и програми са съобразени с европейските и световни стандарти. 
Студентите от катедра „Икономика" имат възможност активно да участват в научноизследователската дейност извършвана от катедрата и така да придобият допълнителни знания и умения в конкретни области. На разположение на студентите, обучаващи се в тези специалности, е цялата материално-техническа и информационна база, с която разполагат факултетът и университетът.
Преподавателският екип на катедра "Икономика" има широки международни контакти с водещи университети от Германия, Бенелюкс, Великобритания и Армения. В катедрата работят известни и изтъкнати специалисти с международно признание в научното им направление.
Обучението на студентите по специалност „Маркетинг" и „Международни икономически отношения" се извършва от висококвалифицирани преподаватели по нови учебни планове, съобразени с държавните изисквания и съответстващи на световните стандарти за обучение по тази специалност.
Студентите получават солидна икономическа подготовка, знания и умения за: методологията, методиката и видовете маркетинг; организираните пазари; разработването на маркетинг стратегии и планове за развитие; използване на съвременни методи и техники за маркетинг проучвания и анализи, дейностите на международните стокови борси, осъществяването на международно фирмено сътрудничество, европейската икономическа интеграция, проблемите на МИО и международния маркетинг и други. Завършилите студенти придобиват професионална квалификация "икономист" и могат да работят във фирми от частния и държавния сектор, съветници, експерти и консултанти.