​​За осъществяването на учебната и научно-изследователската си дейност катедрата разполага със съвременна учебна база, компютърна и аудио-визуална техника, с над 2000 заглавия специализирана литература и учебни пособия, и около 20 периодични издания и база данни на физически носители – CD и други, както и on-line връзка с други библиотеки и институции в научното направление на катедрата и в областта на икономиката и маркетинга. Има изградени и оборудвани компютърни зали, осигуряващи съвременни бизнес приложения, програми за линейно и мрежово планиране, компютърно симулиране, мултимедия и други в областта на икономиката, маркетинга и агробизнеса.