СПЕЦИАЛНОСТ ЕВРОПЕИСТИКА И МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ

Ако сте толерантни и цените европейското културно многообразие,
Ако сте комуникативни и вярвате в потенциала на европейските транснационални общности,
Ако планирате да се посветите на кариера в европейската многостепенна дипломация,
Препоръчваме Ви специалност ЕВРОПЕИСТИКА И МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ - екипност и лидерство.

Специалността предлага мултидисциплинарно обучение, основано на европейски ценности и вдъхновено от идеята, че различията, превърнати в диалог, правят развитието възможно.

ЕВРОПЕИСТИКА И МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ Ви осигурява:
  • Фундаментални знания за историята и теорията на международните отношения, европейската цивилизация и европейските политически и административни системи;
  • Специализирани знания за европейския интеграционен процес и многостепенното управление в Европейския съюз (multi-level governance), институциите и процедурите за вземане на решения, правото, целите и инструментите на общите политики в Европейския съюз;
  • Теоретико-приложни знания по икономика и управление;
  • Умения по приложна и междукултурна комуникация, включително изучаване на 3 европейски езика.
ЕВРОПЕИСТИКА И МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ развива Вашите компетенции за координация на решения и разрешаване на проблеми на различните равнища в Европейския съюз – наднационално, междуправителствено, национално, субнационално, трансгранично, транснационално и междурегионално.

ЕВРОПЕИСТИКА И МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ Ви осигурява образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "многостепенно управление в Европейския съюз".

EUROPEAN AND GLOBAL STUDIES is a multi- and interdisciplinary four-year English language full-time bachelor programme.

It meets the demand for policy-makers' competences related to the role of Europe as a global actor, and to the vast political, economic, social and cultural transformations of the globalization process.

The curriculum is designed according to the standards of European higher education area and best educational practices: European Credit Transfer System, student and academic staff mobility, modularized interdisciplinary courses, diploma supplement.

The first academic year is planned to provide the development of language, computer, academic and communication skills. From the second year on, studies are organized in 5 modules:

European Studies (European Integration, Institutions and Decision Making in the EU; Common Policies in the EU; Islam in Europe; European Law Case Studies; Europe in the Globalized World);

Global Studies (Introduction into Globalization, International Relations and International Organizations; Global Human Rights Issues, Global Security Issues, Global Environmental Issues; Development Project Management);

International Economics and Management (Economics, World Economics, International Finance, International Marketing, International Human Resource Management);

Chinese Language and Culture (five-semester consecutive module);

Intercultural Communication Management (Intercultural Communication; Comparative Cultural Studies; Cross-Cultural Management; National Images and International Communication; Intercultural Communication Management Project)