1992 – Подготовка за разкриване на специалност "Европеистика" в партньорство с Факултета за социални и професионални науки на Университет Хъмбърсайд, Великобритания;

1993 – Разкриване на специалност "Европеистика" в Русенски университет "Ангел Кънчев" с прием на първите 25 студенти за 5-годишен курс на обучение. Годината съвпада с подписването на Споразумението за асоциирано членство на България в Европейската общност. Русенската "Европеистика" е първата и единствена по рода си в България. До този момент в българската академична практика не се предлага обучение по European Studies, каквото е наименованието на специалността във Великобритания и други европейски страни;

1994 – Разкриване на катедра "Европеистика" към Факултет "Бизнес и мениджмънт" на РУ; Прием на нови 50 студенти; Гост-преподавател от Великобритания по Европейска политика с финансовата подкрепа на Университет Хъмбърсайд;

1995 – Участие на катедра "Европеистика" в 3-годишен ТЕМПУС проект с Университет Уулвърхемптън, Великобритания и Университет Есен, Германия за развитие на обучението по Европеистика в България. (В резултат от проекта 7 преподаватели от катедрата провеждат дългосрочни специализации по европеистика и получават сертификат); Гост-преподавател от Великобритания по дисциплината Европейски бизнес; Договор с Фондация Проект Гражданско Образование (СЕР) за назначаване на международни преподаватели и участие на студенти в международни форуми; Участие на преподаватели от катедрата в двегодишен изследователски проект "Култура и мениджмънт – мениджмънт и култура" в партньорство с Институт по европейски въпроси – Виена и финансовото съдействие на Австрия. (В резултат от този проект 4 преподаватели от катедра "Европеистика" стават членове на Международната асоциация по крос културна компетентност и мениджмънт (IACCM) със седалище Виена, Австрия);

1996 – Промени в националното законодателство (ЗВО), ограничаващи нововъведенията във висшето образование; преструктуриране на специалност "Европеистика" на РУ в Международни икономически отношения (съвместно с катедра "Икономика"); Прием на 50 студенти по МИО; СЕР гост-преподавател от САЩ по дисциплината Европейско право; Участие на катедрата в 3-годишен проект, финансиран от Британския ноу-хау фонд, за развитие на факултети по мениджмънт; Осигуряване на материална база за специалност "Европеистика" от Областна администрация, Русе (ул. "Цариброд" № 6);

1997 – По инициатива на катедра "Европеистика" се организира първото публично честване на 9 май – Ден на Европа в Русе, съвместно с Община Русе и русенски фирми; Гост-преподавател от Великобритания по Междукултурен мениджмънт с финансовото съдействие на Британския ноу-хау фонд; СЕР гост-преподавател от Франция по Европейски институции и Европейско право; издадена брошура на специалност "Европеистика";

1998 - СЕР гост-преподавател от Великобритания по Международни отношения и Европейска интеграция; Гост-преподавател по Изследователска методи с финансовото съдействие на Британския ноу-хау фонд; Участие в двегодишен изследователски проект "Модели на модернизация в Европа", финансиран от Университет Уулвърхемптън; Второ публично честване на Деня на Европа със семинар за образа на Австрия в Европа с финансовата подкрепа на Австрийското посолство; Международна конференция "Балканите – барутен погреб. Мит или реалност", организирана съвместно с Международно дружество "Елиас Канети".

1999 - СЕР гост-преподавател от Великобритания по Международни отношения и Европейска интеграция; Промени в националното законодателство в духа на Болонската декларация; Разработване на проект за бакалавърска програма по Европеистика на базата на съществуващата 5-годишна програма; Първи стаж на студентите по Европеистика в МВнР на РБългария; издаден първи брой на сп. "Медиатор" на еврейска тематика с финансовото съдействие на израелски фирми.

2000 – Прием на 30 студенти по Европеистика (образователно-квалификационна степен "бакалавър") и 30 студенти по МИО; СЕР гост-преподавател от САЩ по Международна търговия и по Европейска икономическа интеграция; Обмен на студенти и преподаватели по европейската програма СОКРАТ с Университета на Централен Ланкашир, Великобритания; Първа церемония "Наградите на катедра "Европеистика"; Първи брой на "AveNew Europe" – бюлетин на катедра "Европеистика", финансиран от Отворено общество; Разкрита секция "Европеистика" към Съюза на учените в България – клон Русе; Участие в ТЕМПУС проект "Институционално изграждане и обучение на публична администрация"; Участие в ТЕМПУС проект "Изграждане на регионални неправителствени организации"; Международна конференция "Homo Communicativus – Европейският гражданин на 21 век", организирана съвместно с Международно дружество "Елиас Канети"; Начало на 5-годишен проект по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа "Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ)" за развитие на две магистърски програми – по Европеистика в БРИЕ-Русе и по Бизнес-информатика в БРИЕ-Гюргево. Координираща институция по проекта – Конференция на германските ректори, Бон; Участие в тригодишен проект "Мрежа за развитие на Европеистика в Югоизточна Европа" на Центъра за изследване на европейската интеграция към Университета в Бон, финансиран от Германската служба за академичен обмен и Конференцията на германските ректори; Оборудване на офиса на БРИЕ в сградата на ул. "Цариброд" 6; Работа по проект "Европа на регионите", финансиран от Фонд "Научни изследвания" на РУ; Д-р Ерхард Бусек – координатор на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, избран за Доктор Хонорис Кауза на Русенския университет по предложение на катедра "Европеистика".

2001 – Международна конференция "Европейски идентичности", организирана съвместно с Международно дружество "Елиас Канети", Работна общност "Дунавски страни" и Областна администрация – Русе; Втора церемония "Наградите на катедра "Европеистика"; Издаден втори брой на сп. "Медиатор" на еврейска тематика с финансовото съдействие на израелски фирми; СЕР гост-преподавател от Гърция по Международни отношения и Европейска интеграция; Обмен на студенти и преподаватели по европейската програма СОКРАТ с Университета на Централен Ланкашир, Великобритания; Сключени двустранни споразумения за обмен по програма СОКРАТ с Технически университет – Кемниц, Германия и Университет Марн ла Вале, Франция; Изследователски проект "Потенциално развитие на еврорегион при Дунав мост", финансиран от Федералното министерство на образованието на Германия; Ремонтни дейности и оборудване на базата на БРИЕ на ул. "Цариброд" 6 с финансовото участие на Федералното министерство на образованието на Германия и Русенския университет; Работа на международната учебно-методическа комисия по учебния план на магистърската Европеистика към БРИЕ; Начало на двегодишен проект с Мюнхенския университет "Лудвиг Максимилиян" за развитие на учебна програма по Междукултурна комуникация, финансиран от фондация "Фолксваген", Германия.

2002 – Договор с фондация "Роберт Бош", Германия за участие на преподаватели в обучението по специалност "Европеистика". Назначен първи Бош-лектор от Германия; СЕР гост-преподавател от Гърция по Международни отношения и Европейска интеграция; Обмен на студенти и преподаватели по европейската програма СОКРАТ с Университета на Централен Ланкашир, Великобритания; Оборудвани компютърни зали и библиотека на БРИЕ с финансовото участие на Федералното министерство на образованието на Германия; Първа рекламна кампания на БРИЕ в Югоизточна Европа; Приет първи випуск международни студенти на БРИЕ – по Европеистика в Русе и по Бизнес информатика в Гюргево; Формиран преподавателски екип на БРИЕ-Русе с преподаватели от България, Румъния и Германия. Начало на обучението по магистърската Европеистика с дисциплини на английски и немски език; Международна конференция по повод откриването на БРИЕ, финансирана от Федералното министерство на образованието на Германия, Русенския университет и Академията по икономически науки – Букурещ; Работа по два проекта, финансирани от Фонд "Научни изследвания" на РУ: за създаване на тезаурус по организационна комуникация и за проучване перцепцията на България във Великобритания. В резултат от проекта е издаден сборникът "Ние и другите" от серията "Библиотека Европеистика".

2003 - Обмен на студенти и преподаватели по европейската програма СОКРАТ с Университета на Централен Ланкашир, Великобритания; Начало на акредитационна процедура за магистърската програма по Европеистика от германската акредитационна агенция ACQUIN; Начало на европейски проект "Хармонизиране на образователните структури в Европа" (Tuning Educational Structures in Europe), финансиран от Главна дирекция "Образование и култура" на Европейската комисия – Брюксел. В този проект България е представена с 2 специалности – Европеистика на Русенски университет и Математика на Пловдивски университет; Начало на тригодишен изследователски проект InterKnow с Института по европейски въпроси – Виена, финансиран по Пета рамкова програма на Европейския съюз; СЕР гост-преподавател от Белгия по Международна икономика и Политики на ЕС; Удължаване на договора с германския Бош-лектор с още една година; Проект "Девети май – Ден на Европа, Русе – 2003", финансиран от Делегация на Европейската комисия в България и австрийски институции. В рамките на проекта е проведена Международна научна конференция под наслов "С Музил – безпомощна Европа".

2004 – 10 години от създаването на катедра "Европеистика"; Номиниране на катедрата за наградата на Община-Русе; Публикуване на Сборник "10 години катедра "Европеистика" на Русенски университет" от поредицата "Научни трудове на Русенския университет"; Назначен втори Бош-лектор от Австрия; Разширяване на възможностите за обмен на преподаватели и студенти по програма СОКРАТ с включването на университети от Германия и Белгия; Присъдени първите европейски езикови сертификати на студенти от специалност "Европеистика", удостоверяващи ниво на владеене на език в съответствие с европейската езикова рамка; Лицензиране на преподаватели от катедрата като екзаминатори на тестове за европейски езикови сертификати (TELC); Приключен първи етап от акредитацията на магистърската програма по Европеистика от германската акредитационна агенция ACQUIN с посещение на представители на агенцията в Русенския университет; Работа по проект "Изследване на субективните права и тяхната защита по договорите, на които се основава ЕС", финансиран от Фонд "Научни изследвания" на РУ. В резултат от проекта е издаден сборникът "Субективна култура. Субективни права" от серията "Библиотека Европеистика".

2005 – Катедрата увеличава числения си състав след успешно издържан конкурс за асистент от страна на един от нейните редовни докторанти; Интензивно участие на преподаватели от катедрата в международни семинари: регионален семинар за тандем-лекторите на фондация "Роберт Бош" от Източна и Югоизточна Европа в Зволен, Словакия, среща-семинар Returning Scholars на програмата за подпомагане на висшето образование HESP в Черна гора, подготвителен семинар по Програмата за лектори на фондация "Роберт Бош" в Кжижова, Полша, Professional Development Seminar "Preparing for Global Competence: English Language Tests and Learning Tools" в София; Проведено заседание на международната работна група по проекта Tuning Educational Structures in Europe в рамките на Научната сесия на РУ; Участие на катедрата в научна конференция с международно участие, посветена на 100-годишнината от рождението на Елиас Канети; Проведен научен семинар по трансгранично сътрудничество с участието на студенти и преподаватели от БРИЕ и участници от Германия; Избор на преподавател от катедрата за член на изпълнителния комитет на Международната паремиологична асоциация и за съветник на редакционната комисия на международното научно списание E Proverbiallinguist; Съдействие от страна на катедрата за редица инициативи на студентски клуб "Европеистика": студентски дебат за и против присъединяването на България към ЕС с модератор министъра по европейските въпроси Меглена Кунева – получено благодарствено писмо от министър Кунева; Студентска научна конференция, посветена на подписването на договора за присъединяване на България към ЕС – 25 април 2005г.

2006 – Годината е изключително плодотворна за кадровото развитие на катедрата – двама нейни членове се хабилитират, а други двама защитават докторска дисертация; Преподавател от катедрата участва в заключителната конференция по проекта ENLU (Европейска мрежа за промотиране на изучаването на чужди езици) в Нанси, Франция; Трима преподаватели от катедрата изнасят лекции в чуждестранни висши училища: Висше католическо у-ще, гр. Кортрейк, Белгия, Тернопилски национален педагогически университет и Университет Мюнстер, Германия; С финансовата подкрепа на фондация "Роберт Бош", Германия в катедрата гостуват украински и полски преподавател, които провеждат занятия в магистърската програма по Европеистика към БРИЕ; Получен сертификат от германската агенция ACQUIN за акредитация на магистърската програма по Европеистика; Подновено сътрудничеството на катедрата с МВнР - в различни отдели на министерството на стаж са изпратени 5 дипломанти от специалност "Европеистика"; Проведена анкета сред студентите от специалност "Европеистика" в рамките на студентски проект "Univisionen" на фондация "Теодор Хойс"; Продължава работата на катедрата по образователни и изследователски проекти: "Изследване на ценностните представи и тенденции сред младите хора в България в предприсъединителния период", финансиран от Фонд "Научни изследвания" на РУ. Участващите в проекта студенти създават филма "Архитекти на бъдещето"; "Етика и право на ЕС", финансиран от Фонд "Научни изследвания" на РУ, 3 проекта, финансирани от фондация "Роберт Бош", Германия: проект „Сравнителна администрация", проект „Европа-форум" и проект „Трудности при превода на официални документи на Европейския съюз"; Организиран семинар по трансгранично сътрудничество в Гюргево с участието на студенти и преподаватели от магистърските програми по Европеистика и Международна бизнес информатика; Първа среща на завършилите студенти на БРИЕ; Подготвен филм за БРИЕ от ТВ-център Русе, излъчен по БНТ; Номиниране на студент от специалност "Европеистика" за националния приз "Студент на годината" поради изключителни заслуги за създаването на студентски клуб "Европеистика" при РУ.

2007 – Назначаване на двама професори на щат в катедра "Европеистика"; Подписан договор за сътрудничество с Министерството на външните работи на РБългария; Двама студенти от специалност "Европеистика" са избрани да изпълняват функциите на "Министър за един ден" в МВнР; Благодарение на положените усилия от страна на катедрения колектив възможностите за стаж на студентите от специалност "Европеистика се увеличават: 2 студенти провеждат стаж в МВнР, 1 в Министерството на държавната администрация и административната реформа и 1 в Министерството на образованието и науката; Интензивна работа по проекти в катедра "Европеистика": Проект "Дни на Европа", финансиран от фондация "Роберт Бош", Германия (Отбелязване на 50-годишнината от подписването на Римските договори и създаването на Европейските общности; Отбелязване на Деня на конституцията; Отбелязване на Деня на Европа и годишнината от декларацията на Робер Шуман); Проект "Българският конституционализъм в контекста на Конституцията на Европа", финансиран от фондация "Роберт Бош", Германия; Проект BRIDGE, финансиран от програма ФАР-ТГС 2005; Организиран трансграничен семинар с издаване на сертификати за студентите от БРИЕ-Русе и БРИЕ-Гюргево и студенти от университет Мюнстер, Германия на тема: "Cross-border cooperation in South Eastern Europe - Regional governance in the making"; Организирано за първи път съвместно лятно училище за студентите от БРИЕ-Русе и БРИЕ-Гюргево със съдействието на Лотар Яшке от Съвета на ЕС, което включва обучение в Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на ЕС и Комитета на регионите в Брюксел; Участие на преподаватели от катедрата в кръгла маса „Видни учени в паметта на град Русе"; Съдействие на преподаватели от катедрата за изпълнението на проект на клуб "Европеистика" „Европейският глас на младите граждани", финансиран от МВнР на РБългария (издадена дипляна).