Указания за докторантски минимум по чужд език - EnglishExam.docx

 Стандарт за обучение на докторанти в Русенски университет - Standart_doktorantiRU.pdf

 ГРУПОВИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:

1.2. Теория на възпитанието и дидактика.pdf

1.3.Педагогика на обучението по.pdf

2.1 Филология - Български език.PDF

2.1 Филология - Общо и сравнително езикознание.PDF

3.3 Политически науки.PDF

3.6 Административно право и административен процес.pdf

3.6 Гражданско и семейно право.pdf

3.6 Теория на държавата и правото. История на политическите и правни науки.pdf

3.7 Администрация и управление - Организация и управление на производството (индустрия).PDF

3.7 Администрация и управление - Социално управление.PDF

3.8 Икономика - Икономика и управление (индустрия).PDF

3.8 Икономика - Политическа икономия.PDF

4.5.Математика_Математическо_моделиране_и_приложение_математиката.PDF

4.5.Математика_Диференциални_уравнения.PDF

4.6 Информатика и компютърни науки.PDF

5.1 Машинно Инженерство (Аграрно-индустриален факултет).pdf

5.1 Машинно Инженерство (Машинно-технологичен факултет).PDF

5.2 Електротехника, електроника и автоматика.PDF

5.3 Комуникационна и компютърна техника.pdf

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация - Автомобили, трактори и кари.PDF

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация - Двигатели с вътрешно горене.PDF

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация - Машинознание и машинни елементри.PDF

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация - Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда.PDF

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация - Управление и организация на автомобилния транспорт.PDF

5.13. Общо инженерство - Ергономия и промишлен дизайн.pdf

5.13 Общо инженерство - Метрология и метрологично осигуряване.PDF

7.4 Обществено здраве - Ерготерапия.PDF 

7.4 Обществено здраве - Кинезитерапия.PDF

9.1 Организация и управление на сигурността и опазване на обществения ред.pdf