ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА 2020 /2021 г.

Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и докторски програми за учебната 2020/2021 г. 

Срок за подаване на документи - до 02.12.2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 85/02.10.2020 г.). 

Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, email: gdaskalova@uni-ruse.bg, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg – Конкурси . 

Mожете да кандидатствате онлайн, но оригиналите на документите трябва да представите подписани в отдела до 02.12.2020 г. 
Адрес за онлайн кандидатстване - https://phd.uni-ruse.bg/admission
Можете да изберете от списъка конкурса, за който желаете да кандидатствате и да изберете бутона "Кандидатствай". 
Необходимо е да изберете, че нямате профил и желаете да се регистрирате. След попълване на регистрационната форма, трябва да влезете в профила си на кандидат и да прикачите необходимите документи в pdf формат (автобиография, диплома за магистър, молба-заявление (изтеглете образец от тук - https://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=7778) и др. (публикации, диплома за бакалавър, и др.)). 
Ако имате нужда от съдействие за онлайн регистрацията, можете да пишете на giivanova@uni-ruse.bg. 

Таксата за кандидатстване се заплаща по банков път. Можете да прикачите документа за плащане след заявлението в общ pdf файл.
Данни за заплащане на таксата за кандидат-докторантски изпит: 
Банкова сметка на Русенски университет в лева 
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ 
ОББ – ТБ АД , Русе 
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19, 
IBAN : BG59UBBS80023106029309 
BIC код : UBBS BGSF 
В платежното нареждане да се впише,като основание : 60 лв. - Такса за кандидат-докторантски изпит за………/ трите имена на кандидата/.