ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА 2019/2020 г.

Обявен в Държавен вестник брой 81, 15.10.2019 г. със срок 2 месеца

Срок за подаване на документи – от 15.10.2019 г. до 16.12.2019г.  вкл.

Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторант в размер на 60 лв.

Документи се подават в отдел "Развитие на академичния състав", тел. 082/888-455 , инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334

Справки : http://kr.uni-ruse.bg   - Конкурси