​​​​​​​​​СТУДЕНТСКА  НАУЧНА  СЕСИЯ

Ежегодно, през м. май, във всички факултети и филиали на университета се провеждат научни сесии, в които участват основно студенти, а също и докторанти. Изнесените от тях доклади се публикуват на хартиен и електронен носител, и в сайта.​ 

Покана за научната сесия 

Сборници с доклади от минали години ​