​СТАТУТ на ЦЕНТЪРА ЗА ДОКТОРАНТИ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С настоящия документ се регламентират устройството и дейността на Центъра за докторанти (ЦД) към Русенски университет “Ангел Кънчев” като обслужващо звено с общоуниверситетско предназначение, съгласно вътрешноуниверситетските нормативни актове, свързани с функционирането на Центровете в структурата на университета.
(2) Предметът на дейност на ЦД е: осигуряване на условия за провеждане на курсове и семинари по учебния план за подготовка на докторантите и подпомагане на научноизследователската им работа чрез предоставяне на компютърна и др. техника и лицензирани програмни продукти, необходими за теоретични и експериментални изследвания.   
 (3) ЦД провежда също и консултантска и други дейности и извършва услуги, които не противоречат на основния предмет на дейността му.

Чл.2. ЦД се открива, преобразува и закрива с решение на Академичния съвет и отчита ежегодно дейността си пред него.


СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. (1) ЦД се ръководи от Ръководител
(2) Ръководителят на ЦД се назначава със заповед на Ректора по предложение на зам.-ректора по НКР. 

(3) Ръководителят на ЦД:
1. Представлява ЦД пред органите на управление на Русенския университет и осъществява координацията на дейността му с другите звена на Университета;
2. Осъществява оперативното ръководство на ЦД и отговаря за реализирането на всички задачи, поставени пред него;
3. Представя пред Академичния съвет в началото на всяка година отчет за дейността на Центъра;
4. Представя на зам.-ректора по НКР в началото на всяка година план за дейността и модернизирането на Центъра;
5. Ръководи и контролира ефективното използване на материална база и финансовите средства на ЦД; 
6. Съставя графика и следи за спазване на работното време на сътрудниците на Центъра.
 (4) Ръководителят е член на академичния състав на Русенския университет и изпълняват длъжността чрез вътрешно съвместителство.

Чл.4. В структурата на Центъра се включват отделите:
1. Техническо осигуряване;
2. Технологично и логистично осигуряване.

Чл.5. Отделът “Техническо осигуряване” поддържа и развива материалната база на ЦД и осигурява обслужването на потребителите в Центъра. В отдела работят оператори на граждански договори със следните задължения:  
1. Да отговарят за инвентара – компютърна, размножителна и друга техника, инструменти, книги и др. съгласно описа в ЦД;
2. Да консултират работещите в ЦД докторанти, преподаватели и служители;
3. Да вписват в касовия кочан и в отчетната книга цената на услугата от ценоразписа при извършване на такава;
4. Да съобщават на специалистите от ЦИКО за евентуални повреди по мрежата;
5. Да съобщават при възможност лично на ръководителя за възникнали проблеми с хардуера и софтуера в ЦД;
6. Да спазват утвърдения график за дежурства в ЦД. 

Чл.6. Отделът “Технологично и логистично осигуряване” поддържа и развива Виртуалния инфо-център за докторанти вкл. и Виртуалната библиотека за докторанти и съдейства за поддържането на информационно-справочната система „ДОКТОРАНТ” и за актуализирането на информацията в нейната база данни. Отделът съдейства при подготовката на учебните материали за докторантите и осигурява технологично и логистично провеждането на курсовете за докторанти.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.7. Дейностите, извършвани от ЦД включват:
1. Осигуряване на необходимата компютърна и презентационна техника за провеждане на докторантски курсове в Центъра;
2. Консултиране и подпомагане на научно-изследователска работа на докторантите чрез осигуряване на необходимата техника и програмни продукти;
3. Съдействие при организиране и провеждане на семинари, свързани с проблемите на докторантурата;
4. Предоставяне на информация, свързана с научното израстване на докторантите;
5. Поддържане и актуализиране на материалите във Виртуалния инфо-център за докторанти вкл. и във Виртуалната библиотека за докторанти;
6. Поддържане и по-нататъшно развитие на информационно-справочната система „ДОКТОРАНТ”;
7. Установяване и поддържане на връзки с други Центрове и организации, занимаващи се с проблемите на докторантите;
8. Защита на общите интереси на потребителите в Центъра.

Чл.8. Центърът  може да бъде използван както от докторанти, така и от преподаватели и служители на университета. 

Чл.9. Центърът може да бъде използван и за други нужди с разрешение от Ръководителя на ЦД съгласувано със зам.-ректора по НКР: съвместни мероприятия с други организации, дни на науката и техниката, семинари, сесии, конференции, симпозиуми, работни срещи по проекти и др.

Чл.10. Работните места в Центъра се предоставят за свободен достъп, като при недостиг на ресурсите се съставя график със следния приоритет: докторанти, преподаватели, служители. 

Чл.11. Ползването на предоставяните в Центъра услуги става срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от Ректора.


СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл. 12. Мебелите, компютърното и програмното осигуряване се стопанисват от Центъра, като за материалната част отговаря материално отговорно лице, посочено от Зам.-ректора по НКР.

Чл. 13. Дейността на ЦД се финансира както следва: централизирано - от Русенския университет; от спонсори и дарители; от проекти, финансирани от национални и международни програми и др. институции, които не поставят неприемливи условия за Русенския университет.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Внасянето на изменения в този Статут става по реда на неговото приемане и утвърждаване.

§ 2. Контролът върху дейността на ЦД се осъществява от Зам.-ректора по НКР.

§ 3. Статутът на ЦД е приет от Академичния съвет на Русенския университет на 03.02.2009 г.