В момента няма актуална обява за прием на докторанти! 

Очаквайте новата обява за прием през месец октомври 2023 г..

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА 2022/2023 г. (изтекъл срок на обявата

обявен в Държавен вестник бр 22/10.03.2023 г. със срок 2 месеца

Срок за подаване на документи – от 10.03.2023 г. до 10.05.2023 г.


Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. 

Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторант в размер на 60 лв.

Таксата за кандидатстване се заплаща по банков път. Запазете и представете документа за плащане.

Данни за заплащане на таксата за кандидат-докторантски изпит: 
Банкова сметка на Русенски университет в лева 
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ 
ОББ – ТБ АД , Русе 
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19, 
IBAN : BG59UBBS80023106029309 
BIC код : UBBS BGSF 
В платежното нареждане да се впише,като основание : 60 лв. - Такса за кандидат-докторантски изпит за………/ трите имена на кандидата/.