ПРИЕМ ЗА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Русенският университет „Ангел Кънчев” обявява конкурси за прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2018/2019 г. 
Срок за подаване на документи - до 12.12.2018 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 84/12.10.2018 г.). 
Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. 

Справки:  http://kr.uni-ruse.bg/– Конкурси