Научноизследователска дейност:

Академичният състав на катедрата, докторантите и студентите работят в следните основни тематични направления:

          · Комуникационни мрежи и системи;
          · Радиотехнически системи;
          · Вградени системи;
          · Цифрова обработка и пренос на сигнали.

Преподавателите работят по научно - изследователски проекти и договори с фирми-възложители. Научната продукция на членове на катедрата се докладва и публикува у нас и в чужбина.

Катедрата е колективен член на International Federation of Automatic Control и Съюз по автоматика и информатика. Някои от преподавателите са членове на IEEE, European Association for Education in Electrical and Information Engineering и на Съюз на учените – Русе. Катедрата поддържа тясно сътрудничество с водещи фирми в областта на телекомуникациите у нас: Cisco-България, Siemens-България, Виваком, Мобилтел, Джонсън контрол, Прософт, Тераком, Контракс и др. Периодично се организират съвместни семинари и презентации на авангардни телекомуникационни системи и технологии.

Съпътстващи дейности:

Към катедрата действа CISCO Академия.

На желаещите студенти се предоставя възможност да завършат и създадената през 2004 г. CISCO Академия с права за обучение и сертифициране за следните курсове: CCNA Exploration, CCNA Security и CCNP.

Международно сътрудничество и европейска интеграция:

​Преподаватели от катедрата ръководят и участват активно в различни международни и национални проекти и програми (Фонд „Научни изследвания”, Национален иновационен фонд, ASO, CIRCE, NATO, ERASMUS, MUNDUS и др.).
Катедрата има подписани двустранни споразумения по институционален договор в рамките на програма ERASMUS с университети от Белгия, Англия, Германия, Франция, Турция, Швеция, Испания, Норвегия, Португалия. По тези споразумения се осъществява ежегоден краткосрочен и дългосрочен обмен на преподаватели и студенти.