​​​Учебният процес се осъществява чрез лекции, курсови задачи, курсови работи и курсов проект, лабораторни и практически упражнения, който завършва с текуща оценка или изпит. Катедра Машинознание, машинни елементи и инженерна графика е първата в РУ "Ангел Кънчев", която прилага тестовия контрол за проверка нивото на знания на студентите, усвоени в часовете по лабораторни упражнения. Като форма за работа с добрите студенти се провеждат олимпиади по Инженерна графика и викторини по Машинни елементи, чрез които се постига задълбочаване и затвърдяване на усвоените знания в учебния процес.

В помощ на студентите и преподавателите в катедрата е обзаведена библиотека от стандарти и проспекти, модели и макети, програмни продукти, които пряко са свързани с учебния процес и научно изследователската работа.
Katedra.png
Връзката наука - производство получи своята реализация в катедрата през 1972 г. с установяването на тясно взаимодействие с МЗ "Модул" - гр. Бяла, където в периода 1972 - 1976 г. бе извършена модернизация на производството и бяха разработени нови гами редуктори: РЦР; РЦС; РЦН, РЧ и ДРЧ и двигател - редуктори планетни. По-късно бяха разработени нови фамилии цилиндрични двустепенни и тристепенни двигател-редуктори, конусно-цилиндрични и цилиндрични редуктори с висока степен на унификация и фамилия вълнови редуктори с висока товароносимост и големи предавателни числа.

За решаването на особено важните за страната проблеми в областта на задвижванията на машини и съоръжения, със заповед № 1655/27.9.1975 г. се създава Отраслова научноизследователска лаборатория по редукторостроене (ОНИЛР). Със заповед № А-1073/27.12.1978 г. на ДКС към ОНИЛР бе узаконена Държавна лаборатория за функционално и надеждностно изпитване на редуктори и двигател-редуктори с общо предназначение за задвижване на машини и съоръжения.