​​​Учебният процес се осъществява чрез лекции, курсови задачи, курсови работи и курсов проект, лабораторни и практически упражнения, който завършва с текуща оценка или изпит. Катедра Машинознание, машинни елементи и инженерна графика е първата в РУ "Ангел Кънчев", която прилага тестовия контрол за проверка нивото на знания на студентите, усвоени в часовете по лабораторни упражнения. Като форма за работа с добрите студенти се провеждат олимпиади по Инженерна графика и викторини по Машинни елементи, чрез които се постига задълбочаване и затвърдяване на усвоените знания в учебния процес.

В помощ на студентите и преподавателите в катедрата е обзаведена библиотека от стандарти и проспекти, модели и макети, програмни продукти, които пряко са свързани с учебния процес и научно изследователската работа.
Katedra.png
Връзката наука - производство получи своята реализация в катедрата през 1972 г. с установяването на тясно взаимодействие с МЗ "Модул" - гр. Бяла, където в периода 1972 - 1976 г. бе извършена модернизация на производството и бяха разработени нови гами редуктори: РЦР; РЦС; РЦН, РЧ и ДРЧ и двигател - редуктори планетни. По-късно бяха разработени нови фамилии цилиндрични двустепенни и тристепенни двигател-редуктори, конусно-цилиндрични и цилиндрични редуктори с висока степен на унификация и фамилия вълнови редуктори с висока товароносимост и големи предавателни числа.

За решаването на особено важните за страната проблеми в областта на задвижванията на машини и съоръжения, със заповед № 1655/27.9.1975 г. се създава Отраслова научноизследователска лаборатория по редукторостроене (ОНИЛР). Със заповед № А-1073/27.12.1978 г. на ДКС към ОНИЛР бе узаконена Държавна лаборатория за функционално и надеждностно изпитване на редуктори и двигател-редуктори с общо предназначение за задвижване на машини и съоръжения.


                               ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ!!!!
                                         (актуална информация към 26.05.2021 г.)

 
               Изпитът по Машинни Елементи 1, със студентите ЗАДОЧНО обучение при доц. В. Добрев, ще се проведе онлайн на 29.05.2021 г. (събота) от 12:00 ч. Линкът на виртуалната зала е :

https://meet1.uni-ruse.bg/b/m6f-tec-2dy  .

        За да се явят студентите на изпит по МЕ1 е необходимо да са предали курсовата работа, да имат заверка по дисциплината (да са посещавали занятията) и да са запознати с процедурата за провеждане на онлайн изпити в университета:


https://www.uni-ruse.bg/Centers/US/PublishingImages/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b8/%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd%20%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b8.pdf

             Защити и предаване на курсови работи при гл. ас. д-р инж. Юлиян Димитров,  ydimitrov@uni-ruse.bg,