Направление Машинознание, машинни елементи и инженерна графика

 • Машинни елементи І
 • Машинни елементи - ІІ
 • Машинни елементи
 • Машинознание
 • Основи на конструирането
 • Машинни елементи и механизми
 • Пристанищна механизация
 • Приложна геометрия и инженерна графика- 1
 • Приложна геометрия и инженерна графика- 2
 • Приложна геометрия и инженерна графика
 • Компютърна графика
 • Инженерна графика
 • Инженерна графика- 1
 • Инженерна графика- 2
 • Техническо документиране с AutoCAD
 • Техническо документиране
 • Инженерна графика и машинни елементи
 • Инженерно конструиране
 • Динамика на машините и съоръженията
 • Автоматизирано разработване на конструктивна документация
 • Точностно оразмеряване, технологичност и качество на механичните конструкции
 • Проектиране на транспортна техника
 • Изчисляване на конструкции с метода на крайните елементи
 • Проектиране и оптимизиране на зъбни предавки и редуктори
 • Задвижващи системи
 • Автоматизирани системи за проектиране
 • Подемно-транспортна техника с циклично действие
 • Подемно-транспортна техника за непрекъснат индустриален транспорт
 • Оптимално проектиране на механични системи
 • Системен анализ и системно проектиране

Направление Физика

 • Специализирани курсове по Физика за студентите от машинните и електро-специалности.
 • Специализиран курс по Физика за студентите от специалност екология.
 • Специализиран курс по Физика за студентите от специалност промишлен дизайн.
 • Специализиран курс по Физика за студентите от специалност аграрно инженерство.
 • Курс по Физика на почвата за специалностите от аграрно инженерство.
 • Курс по Оптоелектроника и лазерни устройства в промишлеността за студентите от специалност Електроника.
 • Основен курс по оптоелектроника и оптични комуникации за студентите от специалност телекомуникации.
 • Курс по Лазерни технологии за студентите от машинните специалности.
 • Курс по Оптични и оптоелектронни уреди за студентите от машинните специалности.
 • Курс по Атомна и ядрена физика, електродинамика и квантова механика за студентите от специалност физика.