Направление Машинознание, машинни елементи и инженерна графика


Катедра "Машинознание, машинни елементи и инженерна графика"
 е една от най-старите в РУ "Ангел Кънчев" - Русе. Корените за създаването й трябва да се търсят в първата катедра "Машинознание и машинни елементи" с ръководител проф. Карл Славомиров, формирана през 1947 г.

През есента на 1954 г. към катедрата е назначен като преподавател инж. Иван Неделчев, а през март на 1955 г. инж. Миню Хаджиминев с богатия си практически опит става ръководител на сборна катедра с дисциплини: Машинно чертане, Машинни елементи, Теория на машините и механизмите, Подемно-транспортни машини и Хидравлика. Под негово ръководство младият колектив се насочва към разработване на учебна и научноизследователска работа с проблемите на практиката

В началния етап ((1954 - 1962г.) развитието на катедрата се характеризира с преодоляване на трудности, свързани с: комплектуване състава на катедрата, организиране на учебния процес в скромните условия на бившия френски колеж „Санта Мария", осъществяване на малка по обем, но значима в приложен аспект научно-изследователска работа. През 1962 г ръководител на сборната катедра става доц. инж. Иван Неделчев.
Нов качествен момент в обучението е създаването на учебна лаборатория по Машинни елементи през 1966 г. С активното участие на новоприетите асистенти се създават лабораторни уредби (стендове), на които за първи път в страната започва провеждане на лабораторни упражнения по машинни елементи.

През 1972 г. с установяването на тясно взаимодействие с МЗ "Модул" - гр. Бяла, където в периода 1972 - 1976 г. бе извършена модернизация на производството и бяха разработени нови гами редуктори: РЦР; РЦС; РЦН, РЧ и ДРЧ и двигател - редуктори планетни.
ModulByala.jpg 
От март 1973 г. се формира катедра "Машинни елементи и техническо чертане" с ръководител доц. инж. Иван П. Димитров с 20 преподаватели и асистенти.
От 1974 г. към катедра "Машинни елементи и техническо чертане" е създаден курс за следдипломна квалификация "Задвижване на машини и съоръжения" със специалисти от различни производствени и научни звена.
През 1977 г. направление Техническо чертане се обособява в самостоятелна катедра под ръководството на доц. д-р инж. Слава Русева. Въведени са нови дисциплини: Основи на стандартизацията, Техническа естетика, Ергономия и инженерна психология. Катедра Машинни елементи остава с 12 преподаватели и асистенти, от които: 3 професора, 6 доцента и 3 гл. асистента.
От 1984 г. към катедра Машинни елементи е въведена дисциплината "История на техниката" ( втори ВУЗ у нас след ВМЕИ - София ).
Малко известен факт: от 1982 до 1986 всяка година ентусиасти от катедрата под ръководството на проф. Петър Ненов преплуваха река Дунав от Регенсбург до делтата с конструирани и изработени от тях самоходни платформи ( узаконени от ДИК).
pic5.jpg
През 1988 г. към катедрата Техническо чертане се създава и оборудва лаборатория по Машинна графика.
През 1999 г. катедра Техническо чертане се преименува в Инженерна графика.
През 2004г. катедра Машинни елементи се преименува в катедра Машинознание и машинни елементи, в която се четат лекции по дисциплините: Машинни елементи-І; Машинни елементи-ІІ; Машинни елементи и механизми и Машинознание.
През 2008 г. катедрите Инженерна графика и Машинознание и машинни елементи се сливат отново в една катедра Машинознание, машинни елементи и инженерна графика.


Направление Физика

​Катедра Физика е основана през 1946 год.
През 2011 година катедра „Физика” чества 50-та годишнина на първия полет на човека в Космос. По този повод на гости в Русенския университет бяха руския космонавт Виктор Савиних и първия български космонавт Георги Иванов, които се радваха на радушен прием.


От 2020 година двете катедри са слети в една "Машинознание, машинни елементи и инженерна графика и Физика"(ММЕИГиФ)