Катедра „Химични, хранителни и биотехнологии"

Ръководител катедра:
доц. д-р Теменужка Николова Хараланова

Състав:
професор дн Станка Тодорова Дамянова
доцент д-р Илиана Иванова Костова
доцент д-р Настя Василева Иванова
доцент д-р Севдалина Станева Тодорова
доцент д-р Теменужка Николова Хараланова
доцент д-р Цветан Димитров Димитров
главен асистент д-р Илияна Дочева Николова
главен асистент д-р Марийка Георгиева Петрова
главен асистент д-р Гьоре Наков
старши преподавател Илина Кънчева Иванова
старши преподавател Румен Димов Ангелов
технолог Венелина Недялкова Димитрова
лаборант Иванка Добрева Колева
пенсионирани, преподаващи:
професор д-р Нейко Маринов Стоянов
доцент д-р Милувка Георгиева Станчева

Катедрата отговаря за обучението на студентите от следните професионални направления в Област на Висшето образование 5. Технически науки:
5.10. Химични технологии;
5.11. Биотехнологии;
5.12. Хранителни технологии

Трите професионални направления са акредитирани с максимални оценки от Националната агенция по оценяване и акредитация. Обучението е в Образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР" и „МАГИСТЪР".

Академичният състав се състои от висококвалифицирани преподаватели, които работят в областта на професионалните направления. Участват в научни проекти от Фонд Научни изследвания към Русенския университет и към Националния фонд за научни изследвания. Преподавателите включват в екипите си и студенти, които желаят да извършват научна работа. Студентите, под ръководството на своите ръководители представят резултатите си на конференции и научни сесии у нас и в чужбина. Преподавателите работят съвместно с колеги от страната и чужбина (Хърватия, Италия, Македония, Румъния, Молдова, Украйна и др.). Публикуват резултатите си от научната дейност в реномирани и индексирани научни списания. Участват в научни форуми: национални и международни конференции и конгреси. Ежегодно катедрата организира международна научна конференция в чест на Деня на народните будители 1 ноември.

Академичният състав повишава квалификацията си чрез участия в обучения за прилагане на нови методи на преподаване, както и чрез мобилност в чужди университети по различни международни програми (CEEPUS и ЕРАЗЪМ+).