​Филиал-Разград
гр. Разград 7200,
бул. "Априлско въстание" № 47
тел. ​+359 84 266067
        +359 84 266032 - Библиотека
        +359 84 266075 - Учебен отдел
        +359 84 266079 - Каса
Имейл: frz@uni-ruse.bg

Плащането на семестриални такси се извършва в касата на Русенски университет „Ангел Кънчев" – Филиал Разград
или  по банкова сметка  в Банка ДСК АД.
Банка ДСК АД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG19STSA93003100014600
Задължително се вписва името и факултетният номер на лицето за което се плаща таксата.
Размерът на семестриалните  такси за учебната 2023/2024 г. е както следва:
- за обучаващи се в ОКС „бакалавър" - 420,00 лева;
- за обучаващи се в ОКС „магистър" – направете справка в Учебен отдел, тел. +359 84 266075

Размерът на семестриалните такси за учебната 2022/2023 г. е както следва:
- за обучаващи се в ОКС „бакалавър" - 390,00 лева;
- за обучаващи се в ОКС „магистър" – направете справка в Учебен отдел, тел. +359 84 266075