• Управление и организация на автомобилния транспорт;
  • Двигатели с вътрешно горене;
  • Автомобили, трактори и кари;
  • Системи и технологии в транспорта за опазване на околната среда;
  • Машинознание и машинни елементи.