50-те и 60-те години – когато се полагаха основите...... 

Избрани са първите преподаватели.

Създадени са първите катедри.    

Изпращат се преподаватели в тогавашния СССР за повишаване на квалификацията. 

Изградени са първите лаборатории.

70-те – години на разрастване и утвърждаване

Появяват се нови катедри като резултат от нарасналия преподавателски потенциал и специалности.

В съответствие с изискванията на времето се появяват нови специалности.

Създават се работни колективи и отраслови научноизследователски лаборатории. 

Подобрява се материалната база.

80-те  – години на подем и съзидание

Преподавателският състав и лабораторната база са развити. 

Доразвива се лабораторната база. Изгражда се учебен полигон. 

Активно работят НИЛ. Привличат се студенти в НИР на колективите.

Осъществени са редица крупни проекти в България и други соц. страни. 

Увеличава се броя на аспирантите и защитените дисертации.

Обособява се отделен факултет 

1987 г.,  март 11

С Разпореждане №47 на Бюрото на Министерския съвет от тази дата е създаден Автотранспортен факултет към ВТУ "Ангел Кънчев" с 5 катедри: "Двигатели с вътрешно горене", "Автомобили, трактори и кари", "Автомобилен транспорт", "Машинни елементи" и "Техническо чертане".

90-те – бурни години на пренастройване към променените условия

Поради нестабилната политическа и икономическа среда се зареждат чести промени в нормативни документи и учебна документация, придружавани и от чести избори за ръководни органи.

Започват първи опити за адаптиране към новите условия – започват платени обучения, изнесени и др.

Успешна първа акредитация.

Създаден е Научен съвет към факултета.

2000+  - период на успешно адаптиране и значителни промени

Развиват се нови форми на обучение за съществуващите и се откриват нови специалност. 

Въвежда се ритуал за връчване на дипломите. 

Започва организирането на ежегодните изложения на земеделска и автомобилна техника.

Втора акредитация. 

Засилване на работата по международни проекти.

Преименуван е факултетът в Транспортен

Разширява се капацитетът.

Подобрява се базата.

Структурни промени.

Засилва се международния обмен на студенти.