Срокове за кандидатстване и записване

​​​​​​Учебни програми,​ Квалификационни характеристики​

Професионално направление - 3.7. Администрация и управление

​БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Магистърският курс е ориентиран към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво в областта на бизнес управлението. Тази квалификация отговаря на все по-нарастващата потребност от мениджъри, способни ефективно да управляват стопански организации и фирмени дейности в динамична икономическа среда, детерминирана от увеличаващите се изисквания и възможности в рамките на Европейския съюз, от многовариантност на инвестициите и нарастващ стопански риск, глобализация на пазарите, висока конкуренция, интензивни комуникации и нови информационни технологии.

Обучението се извършва по учебни планове в следните разновидности:​​

 • за бакалаври по стопанско управление - редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, 2 семестъра
 • за бакалаври, завършили в областта на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 3 семестъра
 • за бакалаври, завършили в друга област на висшето образование  (извън 3. Социални, стопански и правни науки) - задочна форма на обучение, 4 семестъра


Образователно съдържание: Икономически и управленски знания - макроикономическа политика, иновационна политика, капиталови пазари и инвестиране, управление на финансови институции, контролинг, организация на управленската дейност, управление на активите в бизнеса, управление на фирмената сигурност и др. Методи и технологии за изследване - анализ и оценка на управленските решения, бизнес симулации и анализи, евристични методи в управлението, управленски тактики и др.

Професионална реализация: Магистрите по „Бизнес администрация" могат да работят като мениджъри на различни равнища, като специалисти по управление на фирмената дейност, като одитори, специалисти по организация на труда и управление на човешките ресурси, специалисти с аналитични и контролни функции в администрацията.

​МЕНИДЖМЪНТ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Магистърският курс има за цел изграждането на професионална компетентност на експертно ниво за управление на проекти за регионално развитие и за развитие на бизнеса в индустрията и земеделието. Той е предназначен да посрещне потребностите на регионалните и местни власти, подразделенията на бизнеса и други структури към специалисти с висше образование и практически умения по иницииране, планиране, изпълнение и мониторинг на проекти за развитие на регионите и на бизнеса в ЕС и България. 

В зависимост от вида на предварително придобитото висше образование, учебните планове предвиждат различна продължителност на обучението:

 • за бакалаври по „Стопанско управление" и „Публична администрация", продължителността на обучение е 2 семестъра, задочна форма;
 • за завършилите инженерни специалности, "Право" и др., продължителността на обучение е 4 семестъра, задочна форма;


Образователно съдържание: Програмни фактори и фондове за проекти - евроинтеграция;  регионална политика и структурни фондове; устойчиво развитие на индустрията и селските райони; планиране на регионите и др.  Идентифициране на идеи и формулиране проекти -  теория на инвестиционните бизнес проекти; управление на ресурсното осигуряване на производството; практическо разработване на проекти. Управление и мониторинг на проекти - планиране и управление на  процедури за обществени поръчки; бюджетиране и финансово управление на проекти; управление на изпълнението на проекти; дипломантски семинар и др.  

Професионална реализация като: Мениджъри и специалисти по управление на проекти в консултантски фирми за разработване и управление на проекти, финансирани от  структурните и земеделските фондове на ЕС и други донори. Специалисти и ръководители по проекти в стопански, общински и регионални държавни и неправителствени структури като отдели за регионално развитие, за устойчиво икономическо развитие и др. Служители в управляващи органи, междинни звена и други отдели за управление и мониторинг на проекти по оперативните програми, финансирани от структурните и от земеделските фондове  на ЕС.


ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

Обучението е ориентирано към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво за стартиране на малък бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда, за иницииране на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП), за управление на институции в помощ на МСП. Тази квалификация отговаря на съвременната потребност от разгръщане на личната инициатива и предприемаческия дух за откриване на пазарни ниши и предизвикателства, за простор на иновациите и креативните решения в различни сфери на обществено-икономическия живот. 

В зависимост от вида на предварително придобитото висше образование, учебните планове предвиждат различна продължителност на обучението:

 • за бакалаври, завършили професионалното направление "Администрация и управление“ - задочна форма на обучение, 2 семестъра;
 • за бакалаври от друга област на висшето образование - задочна форма на обучение, 4 семестъра.


Образователно съдържаниеБазови дисциплини по икономика и управление (за студентите, завършили друга област на висше образование). Специализирано обучение: Въведение в предприемачеството, Бизнес модели за предприемачиЗащита на интелектуалната собственост, Креативен мениджмънт, Управление на продажбите в МСП, Евристични методи, Операционен мениджмънт в МСП, Организация на финансово-счетоводната документация в МСП, Управление на растежа в МСП, Управление на иновационни проекти за МСП, Иновационна политика в МСП, Антикорупционни политики и практики за МСП.


Учебният план и учебните програми са разработени съвместно с преподаватели от Холандия, Германия, Словения и отразяват съвременните виждания в областта на предприе­мачеството и иновациите. Пренесен е и образователен опит на университета Харвард (САЩ), както и участието на академичната общност от Факултет „ Бизнес и мениджмънт“ в международни проекти, директно финансирани от Европейската Комисия.
Професионална реализация: Магистрите по предприемачество и иновации могат да работят като: предприемачи със собствен бизнес; служители, които предприемат бизнес начинания в съществуващи малки или средни предприятия (МСП); служители в организации и институции, подпомагащи предприемачеството и иновациите в МСП на регионално и общинско нива на териториалната администрация; в структурите на държавната администрация; в регионални, национални и публични организации; в неправителствени и граждански институции; в консултантски бюра и фирми за обществени и частни услуги.

Професионалната насоченост на курса Предприемачество и иновации е към:

 • стартиране на малък бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда;
 • иницииране на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП);
 • управление на институции в помощ на МСП.

Професионално направление - 3.8. Икономика

КОРПОРАТИВЕН МАРКЕТИНГ

Магистърският курс е ориентиран към изграждане на професионална компетентност за прилагане инструментариума на маркетинга на експертно ниво. 

Образователно съдържание: Прилагане на маркетинговата концепция и съвременните маркетингови  методи и техники за управление на продуктовия портфейл (брандмениджмънт),  управление на продажбите и мърчандайзинг, управление на взаимоотношенията с клиентите, провеждането на интегрирани маркетингови комуникации, осъществяване на маркетингов контролинг; Същността на стратегическия маркетингов подход, управленска, консултантска и експертна доктрина на маркетинга в различни структури на бизнес сектора; Използването на икономико-математически и статистически методи за провеждане на аналитични и прогностични маркетингови проучвания; Прилагането на софтуерни продукти за обработване на информация при проучване на пазарите, управлението на продуктите, продажбите, цените, промоциите и други; Управление на бизнеса чрез маркетингови планове за производството и продажбите, изграждане на системи за взаимоотношения и стимулиране; разработване на маркетиногви програми планове.

Професионална реализация: Завършилите специалността се реализират като специалисти и мениджъри по маркетинг, изследователи и аналитични специалисти по маркетингови изследвания, диагностика и продажби на корпорации, ръководители на рекламни и изследователски агенции, експерти по корпоративни маркетингови проблеми, решения и проекти. Значителна част от тях с успех осъществяват частен бизнес.

Професионално направление - 3.3. Политически науки

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Съдържанието на курса е ориентирано към формиране на знания и умения на експертно ниво, позволяващи успешна професионална реализация в различни сфери (икономическа, политическа, социална) и в разнообразни организации, които са извели международното сътрудничество като приоритет в своята мисия и ръководни принципи.

Магистърският курс се предлага в два варианта за задочна форма на обучение:

 • За завършили ОКС "бакалавър" или "магистър" в професионалното направление 3.3. Политически науки – продължителност на обучението 2 семестъра;
 • За завършили ОКС "бакалавър" или "магистър" в други области на ВО – продължителност на обучението 4 семестъра, с възможност за признаване на дисциплини през първите два семестъра.


Двусеместриалната програма предлага тясно профилиране в областта на международното сътрудничество чрез придобиване на знания и умения по международна и национална сигурност, международни конфликти, международни организации, международни преговори, дипломатическа служба и протокол, международни измерения на организационната култура и професионалната етика, комуникационни практики в международното сътрудничество и др. Специализираната подготовка на обучаваните по европейски програми и европейски проекти добавя към профила им прагматично и твърде актуално измерение, което гарантира успех на професионалната им реализация в разнообразни сфери и организации и динамична мултикултурна среда.

През първия и втория семестър на четирисеместриалната програма се изучават на дисциплини като: История на международните отношения, Международни отношения и външна политика, Европейска интеграция, Институции и вземане на решения в Европейския съюз, Европейско право, Общи политики на ЕС и др. Тук е застъпено и засилено изучаване на английски език. През третия и четвъртия семестър образователното съдържание е напълно идентично с това на двусеместриалната магистърска програма.

Обучението по магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, а завършилите получават квалификация "Магистър по международно сътрудничество и европейски проекти".

            Завършилите курса могат да се реализират в отдели по международно сътрудничество на организации от частния, публичния и неправителствения сектор, като експерти и консултанти в международни организации, в камари за международно сътрудничество, в агенции и консултантски бюра, работещи по международни програми за развитие и др.

​Професионално направление - 5.13. Общо инженерство

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИД​ЖМЪНТ

Магистърският курс е ориентиран към специалисти, завършили различни специалности от областта на ВО "Технически науки". Осигуряваната квалификация отговаря на съвременните потребности от мениджъри, способни да работят в условия на глобализираща се икономика, значителен стопански риск, нарастване на цените на ресурсите, развита конкуренция, широко приложение на информационните технологии.

Обучението е в задочна форма, с продължителност 3 семестъра, за притежаващи бакалавърска степен по специалност от направленията Машинно инженерство, Електротехника, електроника и автоматика, Комуникационна и компютърна техника, Транспорт, Материали и материалознание, Химични технологии, Биотехнологии, Хранителни технологии, Общо инженерство.

Образователно съдържание: Правни и икономически знания: Търговско и трудово право, Икономика на фирмата, Финанси и инвестиции, Управленско счетоводство и контрол, Маркетинг; Мениджмънт: Основи на мениджмънта, Производствен и иновационен мениджмънт, Мениджмънт на човешките ресурси и качеството, Логистика, Управление на проекти; Информационни технологии: Бизнес информационни технологии. 

Професионална реализация: Магистрите по индустриален мениджмънт могат да работят в стопанския сектор и в публичната администрация като мениджъри на малки и средни фирми или специалисти в отделите за мениджмънт на производството, логистика, продажби, маркетинг, следпродажбен сервиз и качество, мениджмънт на човешките ресурси, в консултантски фирми, в кредитните отдели на банки, в застрахователни дружества и др., както и да организират и ръководят собствен бизнес.

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ

Магистърският курс е ориентиран към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво за управление на фирми в сферата на индустрията и услугите. Образователно-квалификационната степен "Магистър по индустриален мениджмънт и маркетинг" отговаря на все по-нарастващата потребност от адекватен мениджмънт в условията на глобализираща се икономика, нарастваща конкуренция и динамично променяща се пазарна среда, както и на необходимостта от преструктуриране и повишаване ефективността на индустриалния сектор и интеграцията му в европейското икономическо пространство.

Обучението е в редовна форма, с продължителност 2 семестъра, за притежаващи бакалавърска или магистърска степен по специалностите "Индустриален мениджмънт", "Мениджмънт на индустрията", "Икономика на промишлеността" (индустрията) или други, приравнени на тях.

Образователно съдържаниеИкономика - стратегически маркетинг, проучване на пазарите, контролинг и корпоративен анализ, продуктова политика, бизнесикономика. Мениджмънт - съвременни концепции в мениджмънта, мениджмънт на доставните вериги, мениджмънт на кризисните ситуации в бизнеса. Системи за управление на качеството и дипломантски семинар за разработване на магистърска теза.

Професионална реализация: Магистрите по индустриален мениджмънт и маркетинг могат да работят като управители или изпълнителни мениджъри на микро, малки и средни фирми; мениджъри на функционални звена по производство, логистика, маркетинг, дистрибуция и продажби; в инженерингови, консултантски и търговски фирми и организации; в кредитните отдели на банкови институции; в сферата на публичната администрация или да организират и ръководят собствен бизнес.

МАГИСТЪРСКИ КУРСОВЕ КЪМ БРИЕ

ЕВРОПЕИСТИКА И РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЕВРОПЕИСТИКА И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ​

Магистърските курсове се организират от Българо-румънски интеруниверситетски Европа център - БРИЕ, създаден по инициатива на Конференцията на германските ректори през 2002 г. от Русенски университет, Стопанска академия Букурещ и германски партниращи университети. Възникнал преди 11 години като трансграничен проект по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, БРИЕ се утвърди като европейска транснационална мрежа, която осигурява: квалификации, подходящи за все по-интернационализиращите се пазари на труда; професионални компетенции, ориентирани към нуждите на управленската практика; изучаване на втори и трети чужд език и придобиване на умения за работа в международна среда; мулти- и интердисциплинарно обучение в малки групи, чието качество е акредитирано от германската агенция Acquin; българската агенция НАОА и румънската агенция Aracis; международни студенти и преподаватели, които работят заедно в мултикултурна академична среда; модулно структурирано учебно съдържание, многоезична библиотека и интернет ресурси; кредитна система, мобилност на студенти и преподаватели; трансгранични семинари, практики и стажове; лятно училище с посещение на европейските институции в Брюксел; дипломи от Русенски университет и Стопанска академия Букурещ, сертификати от партниращите германски университети, европейско приложение към дипломите на английски език.

За двата курса могат да се кандидатират бакалаври, които си служат свободно с английски език. Ползването на немски език е предимство. Класирането се извършва от международна комисия. Българското правителство субсидира обучението на 15-те най-добри български кандидати за всеки от двата курса. Кандидатите подават документи до 15.10.2013. вкл. по електронен път или директно в БРИЕ (корпус 2Г зала 511). Студенти, положили държавни изпити, но неполучили дипломи, могат да кандидатстват с академични справки.

Двата магистърски курса се осъществяват чрез тристранно българо-румънско-германско сътрудничество. През първи семестър студентите се обучават в общ поток от български преподаватели, през втори семестър - от румънски преподаватели в два потока по съответните специалности, през третия семестър - избират дисциплини в германските партниращи университети (Европейски университет Виадрина на германо-полската граница или Технологичен университет Кемниц на германо-чешката граница), през четвърти семестър получават ориентирана към практиката подготовка в БРИЕ Русе (съответно с оглед на Дунавския и Черноморския регион или решават проблеми на публичната администрация) и разработват магистърски тези.

Придобитите компетенции и натрупаният международен опит чрез обучение в европейски гранични територии осигуряват на абсолвентите перспективи за кариера на управленско ниво в Европейския съюз: в структури на европейската, националната и регионалната администрация; в частния сектор; в неправителствени организации; в медии и информационни центрове; в управление на европейски проекти.

 Допълнителна информация BRIE:

www.brie.uni-ruse.bg, Тел: 082/82 56 67, Факс: 082/82 56 62, Е-mail: brie@uni-ruse.bg