ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

​​​​​​Учебни планове,​ Квалификационни характеристики​

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Магистърската програма е ориентирана към специалисти, завършили различни специалности от област на висшето образование Технически науки. Образователно-квалификационната степен магистър по Индустриален мениджмънт отговаря на съвременните потребности от мениджъри, способни да работят в условия на глобализираща се икономика, значителен стопански риск, нарастване на цените на ресурсите, развита конкуренция, широко приложение на информационните технологии.

Форма и продължителност на обучението:

Обучението е в задочна форма с продължителност 3 семестъра, за притежаващи бакалавърска степен по специалности от професионални направления в област на висшето образование 5.Технически науки.

Образователно съдържание:

 • Правни и икономически знания: Търговско и трудово право, Икономика на фирмата, Финанси и инвестиции, Управленско счетоводство и контрол, Маркетинг;
 • Мениджмънт: Основи на мениджмънта, Производствен и иновационен мениджмънт, Мениджмънт на човешките ресурси и качеството, Логистика, Управление на проекти;
 • Информационни технологии: Бизнес информационни технологии.

  Професионална реализация:

  Магистрите по Индустриален мениджмънт могат да работят в стопанския сектор и в публичната администрация като мениджъри на малки и средни фирми или специалисти в отделите за мениджмънт на производството, логистика, продажби, маркетинг, следпродажбен сервиз и качество, мениджмънт на човешките ресурси, в консултантски фирми, в кредитните отдели на банки, в застрахователни дружества и др., както и да организират и ръководят собствен бизнес. Виж видео.

  Обучаваща катедра "Бизнес развитие и иновации", Професиона лно направле ние 5.13. Общо инженерство


   

  ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ


  Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво за управление на фирми в сферата на индустрията и услугите. Образователно-квалификационната степен магистър по Индустриален мениджмънт и маркетинг отговаря на все по-нарастващата потребност от адекватен мениджмънт в условията на глобализираща се икономика, нарастваща конкуренция и динамично променяща се пазарна среда, както и на необходимостта от преструктуриране и повишаване ефективността на индустриалния сектор и интеграцията му в европейското икономическо пространство.

  Форма и продължителност на обучението:

  Обучението е в редовна форма с продължителност 2 семестъра, за притежаващи бакалавърска или магистърска степен в специалности от професионално направление 5.13. Общо инженерство.

  Образователно съдържание:
 • Икономика - Стратегически маркетинг, Проучване на пазарите, Контролинг и корпоративен анализ, Продуктова политика, Бизнесикономика;
 • Мениджмънт - Съвременни концепции в мениджмънта, Мениджмънт на доставните вериги, Мениджмънт на кризисните ситуации в бизнеса;
 • Системи за управление на качеството и дипломантски семинар за разработване на магистърска теза.

  Професионална реализация:

  Магистрите по индустриален мениджмънт и маркетинг могат да работят като управители или изпълнителни мениджъри на микро-, малки и средни фирми; мениджъри на функционални звена по производство, логистика, маркетинг, дистрибуция и продажби; в инженерингови, консултантски и търговски фирми и организации; в кредитните отдели на банкови институции; в сферата на публичната администрация или да организират и ръководят собствен бизнес.  Виж видео.

  Обучаваща катедра "Бизнес развитие и иновации", Професиона лно направле ние 5.13. Общо инженерство


   

  МЕНИДЖМЪНТ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ


  Магистърската програма има за цел изграждането на професионална компетентност на експертно ниво за управление на проекти за регионално развитие и за развитие на бизнеса в индустрията и земеделието. Тя е предназначена да посрещне потребностите на регионалните и местни власти, подразделенията на бизнеса и други структури към специалисти с висше образование и практически умения по иницииране, планиране, изпълнение и мониторинг на проекти за развитие на регионите и на бизнеса в ЕС и България.

  Форма и продължителност на обучението:

  В зависимост от вида на предварително придобитото висше образование учебните планове предвиждат различна продължителност на обучението:
 • за бакалаври със специалност от професионално направление 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика, продължителността на обучение е 2 семестъра, задочна форма;
 • за завършилите Право или специалности в други области на висшето образование (инженерни специалности), продължителността на обучение е 4 семестъра, задочна форма;

  Образователно съдържание:
 • Програмни фактори и фондове за проекти - евроинтеграция; регионална политика и структурни фондове; устойчиво развитие на индустрията и селските райони; планиране на регионите и др.
 • Идентифициране на идеи и формулиране на проекти - теория на инвестиционните бизнес проекти; управление на ресурсното осигуряване на производството; практическо разработване на проекти.
 • Управление и мониторинг на проекти - планиране и управление на  процедури за обществени поръчки; бюджетиране и финансово управление на проекти; управление на изпълнението на проекти; дипломантски семинар и др.

  Професионална реализация:
 • Мениджъри и специалисти по управление на проекти в консултантски фирми за разработване и управление на проекти, финансирани от структурните и земеделските фондове на ЕС и други донори;
 • Специалисти и ръководители на проекти в стопански, общински и регионални държавни и неправителствени структури като отдели за регионално развитие, за устойчиво икономическо развитие и др.
 • Служители в управляващи органи, междинни звена и други отдели за управление и мониторинг на проекти по оперативни програми, финансирани от структурните и от земеделските фондове на ЕС. Виж видео.

  Обучаваща катедра "Бизнес развитие и иновации", Професиона лно направле ние 3.7 Администрация и управление


   

ЕВРОПЕИСТИКА И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА КЪМ БРИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) е създаден през 2001 г. по проект на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа от Конференцията на германските ректори, Русенски университет (България), Икономически университет-Букурещ (Румъния) и германски партни­ращи институции. Тази структура на българо-румънската граница работи под мотото „Учим се да прео­доляваме граници" и вече 20 години осигурява за всяко свое поколение от международни студенти:

 • квалификации, подходящи за интернационализирани пазари на труда;
 • професионални компетенции, ориентирани към нуждите на управленската практика;
 • изучаване на втори (немски) и трети чужд език (румънски) и придобиване на комуникативни умения за работа в международна среда;
 • мулти- и интердисциплинарно обучение в малки групи, чието качество е акредитирано от германската агенция Acquin, българската агенция НАОА и румънската агенция Aracis;
 • мултикултурна академична среда; кредитна система, мобилност на студенти и преподаватели;
 • модулно структурирано учебно съдържание, многоезична библиотека и световни научни бази данни on-line;
 • трансгранични семинари на българо-гръцката граница и  на българо-румънската граница, транснационални форуми в Дунавския регион, лятно училище с посещение на европейските институции в Страсбург/Брюксел; практики и стажове;
 • диплома от Русенски университет, сертификат от Икономически университет-Букурещ,  европейско дипломно приложение на английски език.

  През първия семестър студентите се обучават от български преподаватели, през втория - от румънските им колеги, а през третия семестър, финансиран от програма Erasmus на Европейския съюз, изучават по избор дисциплини в един от германските партниращи университети (Европейски университет Виадрина на  германо-полската граница, Технологичен университет Кемниц на германо-чешката граница, Университет Регенсбург в Дунавския регион), през четвъртия получават ориентирана към практиката подготовка в БРИЕ-Русе и разработват магистърски тези на английски език, които защитават пред международна комисия.

  Придобитите компетенции и международен опит в европейски трансгранични и транснационални региони осигуряват на абсолвентите перспективи за реализация на управленско ниво в публичния сектор на европейско, национално и регионално равнище, в бизнес структури, в неправителствени организации; в екипи за управление на международни проекти; в докторски програми. Възходящите кариери на 200 магистри от 16 страни са най-доброто свидетелство за привлекателността и качеството на  образованието, осигурявано от БРИЕ. 

  За обучение в БРИЕ могат да се кандидатират бакалаври или магистри, които си служат свободно с английски език. Оценяването на кандидатурите (a copy of diploma, application form, CV, letter of motivation, letter of recommendation) се извършва от международна комисия. Българското правителство субсидира обучението на класираните български кандидати. Кандидатите подават документи on-line или директно в БРИЕ до 12.10.2020 г. включително. Студенти, положили държавни изпити, но неполучили дипломи, могат да кандидатстват с академични справки. Виж видео.

  За контакти с офиса на БРИЕ: 082 / 825 662eparvanova@uni-ruse.bgwww.brie.uni-ruse.bg

  Професионално направление 3.3. Политически науки


   

  МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ


  Съдържанието на програмата е ориентирано към формиране на знания и умения на експертно ниво за професионална реализация в организации от публичния, частния и неправителствения сек­тор, които са извели международното сътрудничество като приоритет в своята мисия и ръководни принципи.

              Магистърската програма се предлага в 3 варианта за задочна форма на обучение:
 • За завършили ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалност от професионално направление Политически науки – продължителност на обучението 2 семестъра;
 • За завършили ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалност от същата област на висше образование – продължителност на обучението 3 семестъра;
 • За завършили ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалност от друга област на висшето образование – продължителност на обучението 4 семестъра.

  Двусеместриалната програма предлага тясно профилиране в областта на международното сътрудничество чрез придобиване на знания и умения по дисциплините: Международни организации, Международни преговори, Дипломатическа служба и протокол, Международни измерения на орга­низационната култура и професионалната етика, Комуникационни практики в международното сътрудничество и др. Специализираната подготовка по европейски проекти, като и изучаването на английски език добавя към професионалния им профил прагматично и актуално измерение. 

  През първия семестър на трисеместриалната програма и през първия и втория семестър на четирисеместриалната програма се изучават английски език и дисциплини, които разширяват образователния фундамент в областта на международните отношения и европейската интеграция: История на международните отношения, Международни отношения и външна политика, Европейска интеграция. Образователното съдържание през следващите семестри е напълно идентично с това на двусеместриалната магистърска програма. Обучението завършва със защита на дипломна работа, а завършилите придобиват квалификация магистър по Международно сътрудничество и европейски проектиВиж видео.

  Обучаваща катедра  "Икономика", Професионално направление 3.3 Полити чески науки


   

  ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР


  Магистърската програма осигурява профилиране и задълбочаване на подготовката на студентите в съответствие с придобитата специалност от професионално направление Икономика или от област на висшето образование Социални, стопански и правни науки на ОКС „бакалавър". Съдържателната страна на обучението е хармонизирана с българското и с международното търговско законодателство, основано на Директивите на Европейския съюз и Международните счетоводни стандарти.

  Образователно съдържание:

  Изучаваните дисциплини осигуряват: задълбочена теоретична подготовка с фундаментален характер; специфична подготовка по финанси, счетоводство и контрол; необходими умения за практическа реализация.

  Форма и продължителност на обучението:
 •  за бакалаври, завършили професионално направление 3.8. Икономика - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от втория семестър на учебната година;

   за бакалаври, завършили област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 4 семестъра. Обучението стартира от първия семестър на учебната година;

  Професионална реализация:

  Дипломираните специалисти по магистърска програма Финанси, счетоводство и одит в пуб­личния сектор получават възможност: за заемане на длъжности като ръководители на финансово-счетоводната дейност и вътрешния финансов контрол (главен счетоводител, финансов директор и мениджър и др.) в централните и общински структури, в  звената на НАП, на Сметната палата, Агенция Митници, специалисти в бюджетни организации, експерти в бюджетни предприятия и др.  Виж видео.

  Обучаваща катедра  "Икономика", Професионално направление 3.8. Икономика


  ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В БИЗНЕСА

  Магистърската програма осигурява профилиране и задълбочаване на подготовката на студентите в съответствие с придобитата специалност от професионално направление Икономика или от област на висшето образование Социални, стопански и правни науки на ОКС „бакалавър". Съдържателната страна на обучението е хармонизирана с българското и с международното търговско законодателство, основано на Директивите на Европейския съюз и Международните счетоводни стандарти.

  Образователно съдържание:

  Изучаваните дисциплини осигуряват: фундаментални, общопрофесионални и специални знания; усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната дейност; условия за образователна мобилност, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения; развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.

  Форма и продължителност на обучението:
 •  за бакалаври, завършили професионално направление 3.8. Икономика - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от втория семестър на учебната година;
 •  за бакалаври, завършили област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 4 семестъра. Обучението стартира от първия семестър на учебната година;

  Професионална реализация:

  Дипломираните специалисти по магистърска програма Финанси, счетоводство и одит в бизнеса получават възможност за заемане на длъжности във фирми, банки, застрахователни компании, инвестиционни посредници, пенсионни фондове като: финансист, счетоводител, консултант, специалист, експерт, ръководител на финансово-счетоводната дейност, ръководител на вътрешния финансов контрол, съставител на финансов отчет (при 2 години професионален стаж) и други в бизнеса.

  Обучаваща катедра  "Икономика", Професионално направление 3.8. Икономика


   

  БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ


  Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво в областта на бизнес управлението. Тази квалификация отговаря на все по-нарастващата потребност от мениджъри, способни ефективно да управляват стопански организации и фирмени дейности в динамична икономическа среда, детерминирана от увеличаващите се изисквания и възможности в рамките на Европейския съюз, от многовариантност на инвестициите и нарастващ стопански риск, глобализация на пазарите, висока конкуренция, интензивни комуникации и нови информационни технологии.

  Форма и продължителност на обучението:
 • за бакалаври със специалности в професионални направления 3.7. Администрация и управление - дистанционна форма на обучение, 2 семестъра;
 • за бакалаври, завършили други специалности в същата област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки - дистанционна форма на обучение, 3 семестъра;
 • за бакалаври, завършили в друга област на висшето образование - задочна форма на обучение, 4 семестъра

  Образователно съдържание:
 • Икономически и управленски знания - макроикономическа политика, иновационна политика, капиталови пазари и инвестиране, управление на финансови институции, контролинг, организация на управленската дейност, управление на активите в бизнеса, управление на фирмената сигурност и др.


 • Методи и технологии за изследване - анализ и оценка на управленските решения, бизнес симулации и анализи, евристични методи в управлението, управленски тактики и др.


  Професионална реализация:

  Магистрите по Бизнес администрация могат да работят като мениджъри на различни равнища, като специалисти по управление на фирмената дейност, като одитори, специалисти по организация на труда и управление на човешките ресурси, специалисти с аналитични и контролни функции в администрацията. Виж видео.

  Обучаваща катедра "Мениджмънт и социални дейности", Професиона лно направле ние 3.7. Администрация и управление


  „Здравен мениджмънт" – ОКС „Магистър"

  1.           За притежаващи ОКС „Бакалавър" в същата специалност
  Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
  Образователно-квалификационна степен: Магистър
  Област на висше образование: 3. Социални стопански и правни науки
  Професионална квалификация: Магистър по здравен мениджмънт
  Срок на обучение: 2 семестъра ECTS Кредити: 60 Форма на обучение: Редовна, задочна

  2.          За притежаващи ОКС „Бакалавър" в ПН 3.7 Администрация и управление , 3.8. Икономика, 3.2. Психология, 3.4. Социални дейности и ОКС :Магистър" в ПН 3.6. Право в област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки
  Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
  Образователно-квалификационна степен: Магистър
  Област на висше образование: 3. Социални стопански и правни науки
  Професионална квалификация: Магистър по здравен мениджмънт
  Срок на обучение: 3 семестъра ECTS Кредити: 90 Форма на обучение: Редовна, задочна

  3.           За притежаващи ОКС „Магистър" в ПН 7.1. Медицина и 7.2. Дентална медицина в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
  Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
  Образователно-квалификационна степен: Магистър
  Професионална квалификация: Магистър по здравен мениджмънт
  Срок на обучение: 4 семестъра ECTS Кредити: 120 Форма на обучение

  Знания: Студентите усвояват знания за структурата, спецификата, функциите, процесите и управленските модели на различните типове организации в сферата на здравеопазването, характера на управленските решения на стратегическо и оперативно ниво, планирането, финансовия мениджмънт, управлението на риска, управлението на човешките ресурси, регулаторната рамка и контрола в здравеопазването.

  Специфични умения:
  •             Да идентифицират, анализират и формулират ясно проблемите на здравната система,
  •             Да формулират решения и да инициират такива;
  •             Да прилагат количествени и качествени методи в управлението на здравеопазването;
  •             Да проявяват лидерство и да владеят ефективните комуникационни практики за управленски нужди;
  •             Да познават и да са в състояние да изготвят коректни и законосъобразно издържани административни документи, свързани с управленската практика;
  •             Да са в състояние да координират екипи и различни функционални единици в условия на недискриминация, равнопоставеност и толерантност;
  •             Да планират и организират изпълнението, контрола и отчетността на организационни политики, специфични планове и програми, свързани със здравеопазването;
  •             Да планират и организират изпълнението на конкретни дейности по превенция на здравето, съгласно Националната здравна стратегия;
  •             Да инициират и координират проекти в здравеопазването с европейски и национални средства;
  •             Да планират, прогнозират и преобразуват ресурси в здравеопазването;
  •             Да комуникират адекватно в кризисни и конфликтни контексти;
  •             Да осъществяват междуинституционални партньорства.

  Професионална реализация на завършилите магистърската програма в: 
  •             управлението на лечебни заведения;
  •             регионални и местни административни структури, регулиращи процесите в здравеопазването – дирекции по хуманитарни дейности на общини, комисии по здравеопазване и др.;
  •             структури на НЗОК, РЗИ;
  •             управлението на клинични лаборатории;
  •             лаборатории за клинично изпитване във фармацевтични компании;
  •             компании разработващи апликации за управление на процеси в здравеопазването;
  •             ръководни длъжности в пациентски организации.

  Обучаваща катедра "Мениджмънт и социални дейности", Професиона лно направле ние 3.7. Администрация и управление


  ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

  Обучението е ориентирано към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво за стартиране на малък бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда, за иницииране на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП), за управление на институции в помощ на МСП. Тази квалификация отговаря на съвременната потребност от разгръщане на личната инициатива и предприемаческия дух за откриване на пазарни ниши и предизвикателства, за простор на иновациите и креативните решения в различни сфери на обществено-икономическия живот.

  Форма и продължителност на обучението:

  В зависимост от вида на предварително придобитото висше образование учебните планове предвиждат различна продължителност на обучението:
 • за бакалаври със специалности от професионално направление 3.7. Администрация и управление - задочна форма на обучение, 2 семестъра;
 • за бакалаври от друго професионално направление в същата или в друга област на висшето образование - задочна форма на обучение, 4 семестъра.

  Образователно съдържание:
 • Базови дисциплини по икономика и управление (за студентите, завършили друга област на висше образование).
 • Специализирано обучение: Въведение в предприемачеството, Бизнес модели за предприе­мачи, Креативен мениджмънт и интелектуална собственост, Управление на продажбите в МСП, Производствен и операционен мениджмънт в МСП, Финансиране на МСП, Иновационна политика, Бизнес оценяване и др.

  Учебният план и учебните програми са разработени съвместно с преподаватели от Холандия, Германия, Словения и отразяват съвременните виждания в областта на предприе­мачеството и иновациите. Пренесен е и образователният опит на университета Харвард (САЩ).

  Професионална реализация:

  Магистрите по предприемачество и иновации могат да работят като: предприемачи със собствен бизнес; служители, които предприемат бизнес начинания в съществуващи малки или средни предприятия (МСП); служители в организации и институции, подпомагащи предприемачеството и иновациите в МСП на регионално и общинско нива на териториалната администрация; в структурите на държавната администрация; в регионални, национални и публични организации; в неправителствени и граждански институции; в консултантски бюра и фирми за обществени и частни услуги.

  Професионалната насоченост на програмата Предприемачество и иновации е към:
 • стартирането на малкия бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда;
 • инициирането на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП);
 • управлението на институции в помощ на МСП.  Виж видео.

  Обучаваща катедра "Мениджмънт и социални дейности", Професиона лно направле ние 3.7. Администрация и управление


  КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА

  Магистърската програма има за цел да осигури профилирана и задълбочена подготовка по социална работа с клинична ориентация. Тя е съобразена с приоритетите в стратегическото планиране за развитие на социалните услуги и с нарастващата потребност от висококвалифицирани специалисти по социални дейности с клинична подготовка.

  Обучението се реализира по два учебни плана:

  - за дипломирани в специалността с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по професионално направление Социални дейности - задочна форма на обучение, 2 семестъра;

  -за дипломирани в специалности с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по професионални направления Психология, Обществено здраве, Здравни грижи и по специалност Социална педагогика от професионално направление Педагогика - задочна форма на обучение, 3 семестъра. За тях е включен изравнителен семестър с шест задължителни учебни дисциплини с основополагащо значение в областта на социалните дейности.

  Задължителните дисциплини осигуряват базова подготовка по: социална и здравна политика на Европейския съюз; клинична психология; диагностика в клиничната социална работа; методология на изследователската дейност; експертиза в клиничната социална работа; медикосоциална работа при хора с психични и соматични заболявания и терминални състояния; управление на проекти.

  Избираемите дисциплини осигуряват профилиращи знания и умения по: стратегии за управляване на случай в клиничната социална работа; медико-социална рехабилитация на хора с увреждания; психосоциални интервенции при нарушения в социалната адаптация, зависимости и насилие; супервизия в клиничната социална работа; антидискриминационни и антипотискащи перспективи в клиничната социалната работа; етични основи на клиничната социална работа; интеркултурни комуникации; съвременни информационни технологии в социалната и здравната сфера. Факултативните дисциплини разширяват подготовката на студентите по: социален маркетинг; потребителско поведение; кинезитерапия; ерготерапия. Практическата подготовка е организирана в практикум в институции за социални дейности и в здравни заведения.

  Професионална реализация на дипломираните магистри: аналитичен специалист по социални дейности и приложен специалист социален работник в: областната и общинска администрация към Изпълнителна агенция "Социално подпомагане"; в заведения за социални услуги в общността и специализирани институции; домове за медико-социални грижи за деца; многопрофилни болници за активно лечение; психиатрични болници; центрове за психично здраве; центрове за подпомагане на хора с алкохолни и наркоманни проблеми; заведения за лишаване от свобода; пробационни служби; структури на Държавната агенция за закрила на детето; неправителствени организации, осъществя­ващи социални дейности; преподавател по социални дейности в образователни институции. Магистърската степен дава възможност за продължаване на обучението в докторска степен. 

  Обучаваща катедра "Мениджмънт и социални дейности", Професиона лно направле ние 3.4. Социални дейности

„Социално предприемачество" – ОКС „Магистър"

Магистърската специалност "СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" съответства на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – "3.4. Социални дейности", а по Класификатора на областите на образование и обучение (КОО-2015)  попада в тясна област "0413 Управление и администрация".

Продължителност: Обучението по специалността СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез изучаване на задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини след придобита/придобити:

 • бакалавърска специалност в област „3.4 Социални дейности" – обучението е два семестъра (60 ECTS);
 • друга бакалавърска специалност в област „3.Социални, стопански и правни науки" – обучението е три семестъра (90 ECTS).

Форма на обучение: редовна и задочна.

Цел на обучението: създаване на среда и условия за усвояване на знания, умения и компетенции, които предопределят устойчивия успех на социалния предприемач.

При изготвянето на магистърската програма е адаптиран опита на Русенския университет в международния проект INNOVENTER, както и виждането на Европейската комисия за социалното предприемачество „като източник на работни места, особено за групи от хора, които изпитват затруднения с намирането на работа по редица причини. Те включват млади дългосрочно безработни лица, хора с увреждания и хора в селските общности".

Основни задачи:

1.      Усвояване на знания, които са във взаимна обвързаност и представят характеристиките на социалното предприемачество:

 • управленска реакция на социалния предприемач, резултат от политиките в областта на социалната и солидарната икономика в ЕС.
 • правна регулация на социалното предприемачество през призмата на конкретните потребности от специфична форма - търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел съобразно особеностите на  съответния социален предприемач.
 • профил на социалния предприемач, за да се предопредели и типа социално предприемачество, което ще може да бъде инициирано и устойчиво управлявано.
 • подбрани бизнес модели за подпомагане на социалния предприемач при изграждането на управленската среда, която да създава постоянни парични потоци.
 • изграждане на социален капитал и предприемачески мрежи, които създават предпоставки за успешното интегриране на различни заинтересовани страни.

2.      Формиране на система от умения:

Общи умения: да инициира предприемаческа дейност в социалната сфера въз основа на богат набор от практически и познавателни подходи; да развива нови и разнообразни умения в отговор на новопоявяващи се знания и практики; да прилага иновативни методи при решаване на сложни задачи;

Специфични умения: да подготвя адекватна преценка в ситуации, характеризиращи се с непълна или ограничена информация; да осигурява устойчива подкрепа на социална инициатива чрез творчески решения; да намира и поддържа аргументи при решаване на проблеми с интердисциплинарен характер.

3.      Овладяване на компетентности, съгласно НКР, ниво 7:

Самостоятелност и отговорност: да изгражда административно-организирани структури в подкрепа на социалното предприемачество; да управлява екипи за решаване на сложни проблеми; да управлява промяната в сложна заобикаляща среда; да инициира процеси и организира дейности, свързани със социалното предприемачество.

Компетентности за учене: системно и задълбочено да оценява познанията си и да идентифицира потребности от нови знания; самостоятелно и лесно да се ориентира в сложно учебно съдържание; да търси възможности за повишаване на своята квалификация в областта на социалното предприемачество.

Комуникативни и социални компетентности: ясно и разбираемо да поднася идеи, проблеми и решения пред заинтересовани страни; разработва и излага аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновава предложения за тяхното усъвършенстване или промяна; пълноценно общува в с хора в неравностойно положение.

Професионални компетентности: да събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от социалната сфера с цел осигуряване на устойчива заетост на хора в неравностойно положение; да интегрира широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст.

Трансверсални (преносими) компетентности: Компетентности, свързани с междуличностното взаимодействие (лично представяне пред заинтересовани страни; лидерство; разрешаване на проблеми; екипност; общуване в мултикултурна среда.) и компетентности, свързани със специфични знания и способности, които са достъпни за количествено определяне и могат да бъдат дефинирани, оценени и измерени (оценка на риска при иницииране на социално предприемачество; общуване с хора в неравностойно положение).

Дипломиране на студентите в специалност „Социално предприемачество", ОКС „магистър"

Студентите завършват чрез разработване на дипломна работа. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен "магистър" и квалификация "Социален предприемач".

Професионална реализация на дипломираните студенти в специалност „Социален предприемач", ОКС „магистър"

Магистрите по СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО могат да работят като:

 • Ръководители на юридически лица (със или без стопанска цел) със социална значимост.
 • Служители, които предприемат социални начинания в съществуващи юридически лица със стопанска или нестопанска цел
 • Служители в организации и институции, подпомагащи социалното предприемачество на регионално и общинско нива на териториалната администрация; в структурите на държавната администрация; в регионални, национални и публични организации; в неправителствени и граждански институции; в консултантски бюра и фирми за обществени и частни услуги.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България (Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2021 г. ). магистрите получават своята реализация по код 1344 6006 „Социален предприемач, социални услуги".

Обучаваща катедра "Мениджмънт и социални дейности", Професиона лно направле ние 3.4. Социални дейности