Срокове за кандидатстване и записване

​​​​​​Учебни планове,​ Квалификационни характеристики​

Професионално направление 3.3. Политически науки

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Задочна форма на обучение със семестриална такса 650 лв. Виж видео.

Съдържанието на програмата е ориентирано към формиране на знания и умения на експертно ниво, гарантиращи успешна професионална реализация в различни сфери (икономическа, политическа, социална) и в разнообразни организации, които са извели международното сътрудничество като приоритет в своята мисия и ръководни принципи.

            Магистърската програма се предлага в 3 варианта за задочна форма на обучение:

 • За завършили ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалност от професионално направление Политически науки – продължителност на обучението 2 семестъра;
 • За завършили ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалност от същата област на висше образование – продължителност на обучението 3 семестъра;
 • За завършили ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалност от друга област на висшето образование – продължителност на обучението 4 семестъра.

Двусеместриалната програма предлага тясно профилиране в областта на международното сътрудничество чрез придобиване на знания и умения по дисциплините: Международни организации, Международни преговори, Дипломатическа служба и протокол, Международни измерения на орга­низационната култура и професионалната етика, Комуникационни практики в международното сътрудничество и др. Специализираната подготовка на обучаваните по европейски проекти, като и изучаването на английски език добавя към професионалния им профил прагматично и твърде актуално измерение, което очертава благоприятни перспективи за кариера в европейска среда.

През първия семестър на трисеместриалната програма и през първия и втория семестър на четирисеместриалната програма се изучават дисциплини, които разширяват образователния фундамент в областта на международните отношения и европейската интеграция: История на международните отношения, Международни отношения и външна политика, Европейска интеграция и др. Тук също е застъпено изучаване на английски език. Образователното съдържание през следващите семестри е напълно идентично с това на двусеместриалната магистърска програма.

Обучението по магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, а завър­ши­лите получават квалификация магистър по Международно сътрудничество и европейски проекти.

Завършилите програмата могат да се реализират в отдели по международно сътрудничество и европейски проекти на организации от частния, публичния и неправителствения сектор; като експерти и консултанти в международни организации; в агенции и консултантски бюра, работещи по международни програми за развитие и др.

ЕВРОПЕИСТИКА И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
магистърска прпграма към БРИЕ

Редовна форма на обучение със семестриална такса 650 лв. Виж видео.

Магистърските програми се организират от Българо-румънски интеруниверситетски Европа център - БРИЕ, създаден по инициатива на Конференцията на германските ректори през 2002 г. от Русенския университет, Стопанската академия Букурещ и германски партниращи университети. Възникнала  преди 13 години  по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, БРИЕ е трансгранична структура, която работи под мотото „Учим се да преодоляваме граници" и осигурява:

 • квалификации, подходящи за все по-интернационализиращите се пазари на труда;
 • професионални компетенции, ориентирани към нуждите на управленската практика;
 • изучаване на втори и трети чужд език и придобиване на умения за работа в международна среда;
 • мулти- и интердисциплинарно обучение в малки групи, чието качество е акредитирано от германската агенция Acquin, българската агенция НАОА и румънската агенция Aracis;
 • международни студенти и преподаватели, които работят заедно в мултикултурна академична среда;
 • модулно структурирано учебно съдържание, многоезична библиотека и интернет ресурси;
 • кредитна система, мобилност на студенти и преподаватели;
 • трансгранични семинари, практики и стажове;
 • лятно училище с посещение на европейските институции в Брюксел;
 • дипломи от Русенския университет и Стопанската академия Букурещ,  европейско приложение към дипломите на английски език.

Двете магистърски програми се изучават на английски език в рамките на тристранно българо-румънско-германско сътрудничество. През първия семестър студентите се обучават от български преподаватели, през втория семестър - от румънските им колеги, през третия избират дисциплини в германските партниращи университети (Европейски университет Виадрина на германско-полската граница, Технологичен университет Кемниц на германско-чешката граница или Университет Регенсбург в Дунавския регион), през четвъртия получават ориентирана към практиката подготовка в БРИЕ Русе (съответно с фокус върху  регионалното сътрудничество или  върху добри практики на европейската публична администрация) и разработват магистърски тези на английски език, които защитават пред международна комисия. Придобитите компетенции и международен опит в европейски трансгранични територии осигуряват на абсолвентите перспективи за кариера на управленско ниво в Европейския съюз: в структури на европейската, националната и регионалната администрация; в частния сектор; в неправителствени организации; в медии и информационни центрове; в управление на европейски проекти.

За обучение в БРИЕ  могат да се кандидатират бакалаври или магистри, които си служат свободно с английски език. Класирането се извършва от международна комисия. Българското правителство субсидира обучението на 15-те най-добри български кандидати за всяка от двете програми. Кандидатите подават документи по електронен път или директно в БРИЕ (корпус 2Г зала 511) до 12.10.2018 г. включително. Студенти, положили държавни изпити, но неполучили дипломи, могат да кандидатстват с академични справки.

 За още информация: Е: brie@uni-ruse.bg, Т/F: 082/82 56 62, www.brie.uni-ruse.bg


Професионално направление 3.7. Администрация и управление

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Задочна и дистанционна форма на обучение със семестриална такса 650 лв. Виж видео.

Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво в областта на бизнес управлението. Тази квалификация отговаря на все по-нарастващата потребност от мениджъри, способни ефективно да управляват стопански организации и фирмени дейности в динамична икономическа среда, детерминирана от увеличаващите се изисквания и възможности в рамките на Европейския съюз, от многовариантност на инвестициите и нарастващ стопански риск, глобализация на пазарите, висока конкуренция, интензивни комуникации и нови информационни технологии.

Форма и продължителност на обучението:

 • за бакалаври със специалности в професионални направления 3.7. Администрация и управление - дистанционна форма на обучение, 2 семестъра;
 • за бакалаври, завършили други специалности в същата област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки - дистанционна форма на обучение, 3 семестъра;
 • за бакалаври, завършили в друга област на висшето образование - задочна форма на обучение, 4 семестъра
 • за завършили "професионален бакалавър" (след колеж) в същото професионално направление 3.7. Администрация и управление - дистанционна форма на обучение, 5 семестъра, семестриална такса 590 лв.

  Образователно съдържание:
 • Икономически и управленски знания - макроикономическа политика, иновационна политика, капиталови пазари и инвестиране, управление на финансови институции, контролинг, организация на управленската дейност, управление на активите в бизнеса, управление на фирмената сигурност и др.
 • Методи и технологии за изследване - анализ и оценка на управленските решения, бизнес симулации и анализи, евристични методи в управлението, управленски тактики и др.

Професионална реализация:

Магистрите по Бизнес администрация могат да работят като мениджъри на различни равнища, като специалисти по управление на фирмената дейност, като одитори, специалисти по организация на труда и управление на човешките ресурси, специалисти с аналитични и контролни функции в администрацията.


ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

Задочна форма на обучение със семестриална такса 650 лв. Виж видео.

Обучението е ориентирано към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво за стартиране на малък бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда, за иницииране на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП), за управление на институции в помощ на МСП. Тази квалификация отговаря на съвременната потребност от разгръщане на личната инициатива и предприемаческия дух за откриване на пазарни ниши и предизвикателства, за простор на иновациите и креативните решения в различни сфери на обществено-икономическия живот.

Форма и продължителност на обучението:

В зависимост от вида на предварително придобитото висше образование учебните планове предвиждат различна продължителност на обучението:

 • за бакалаври със специалности от професионално направление 3.7. Администрация и управление - задочна форма на обучение, 2 семестъра;
 • за бакалаври от друго професионално направление в същата или в друга област на висшето образование - задочна форма на обучение, 4 семестъра.

  Образователно съдържание:
 • Базови дисциплини по икономика и управление (за студентите, завършили друга област на висше образование).
 • Специализирано обучение: Въведение в предприемачеството, Бизнес модели за предприемачи, Креативен мениджмънт и интелектуална собственост, Управление на продажбите в МСП, Производствен и операционен мениджмънт в МСП, Финансиране на МСП, Иновационна политика, Бизнес оценяване и др.

Учебният план и учебните програми са разработени съвместно с преподаватели от Холандия, Германия, Словения и отразяват съвременните виждания в областта на предприе­мачеството и иновациите. Пренесен е и образователният опит на университета Харвард (САЩ).

Професионална реализация:

Магистрите по предприемачество и иновации могат да работят като: предприемачи със собствен бизнес; служители, които предприемат бизнес начинания в съществуващи малки или средни предприятия (МСП); служители в организации и институции, подпомагащи предприемачеството и иновациите в МСП на регионално и общинско нива на териториалната администрация; в структурите на държавната администрация; в регионални, национални и публични организации; в неправителствени и граждански институции; в консултантски бюра и фирми за обществени и частни услуги.

Професионалната насоченост на програмата Предприемачество и иновации е към:
 • стартирането на малкия бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда;
 • инициирането на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП);
 • управлението на институции в помощ на МСП.

МЕНИДЖМЪНТ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Задочна форма на обучение със семестриална такса 650 лв. Виж видео.

Магистърската програма има за цел изграждането на професионална компетентност на експертно ниво за управление на проекти за регионално развитие и за развитие на бизнеса в индустрията и земеделието. Тя е предназначена да посрещне потребностите на регионалните и местни власти, подразделенията на бизнеса и други структури към специалисти с висше образование и практически умения по иницииране, планиране, изпълнение и мониторинг на проекти за развитие на регионите и на бизнеса в ЕС и България.

Форма и продължителност на обучението:

В зависимост от вида на предварително придобитото висше образование учебните планове предвиждат различна продължителност на обучението:

 • за бакалаври със специалност от професионално направление 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика, продължителността на обучение е 2 семестъра, задочна форма;
 • за завършилите Право или специалности в други области на висшето образование (инженерни специалности),  продължителността на обучение е 4 семестъра, задочна форма;

  Образователно съдържание:
 • Програмни фактори и фондове за проекти - евроинтеграция; регионална политика и структурни фондове; устойчиво развитие на индустрията и селските райони; планиране на регионите и др.
 • Идентифициране на идеи и формулиране на проекти - теория на инвестиционните бизнес проекти; управление на ресурсното осигуряване на производството; практическо разработване на проекти.
 • Управление и мониторинг на проекти - планиране и управление на  процедури за обществени поръчки; бюджетиране и финансово управление на проекти; управление на изпълнението на проекти; дипломантски семинар и др.

  Професионална реализация:
 • Мениджъри и специалисти по управление на проекти в консултантски фирми за разработване и управление на проекти, финансирани от структурните и земеделските фондове на ЕС и други донори;
 • Специалисти и ръководители на проекти в стопански, общински и регионални държавни и неправителствени структури като отдели за регионално развитие, за устойчиво икономическо развитие и др.
 • Служители в управляващи органи, междинни звена и други отдели за управление и мониторинг на проекти по оперативни програми, финансирани от структурните и от земеделските фондове на ЕС.

Професионално направление 3.8. Икономика

ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ

Задочна форма на обучение със семестриална такса 650 лв. Виж видео.

Съдържанието на програмата е насочено към формиране на знания и умения на експертно ниво, позволяващи успешна професионална реализация в икономическата, политическата и социална сфери и в разнообразни организации на национално, регионално и международно ниво.

Образователно съдържание:

Тази програма предлага тясно профилиране в областта на макроикономическата регулативна политика и включва учебни дисциплини в областите: икономически растеж, монетарна и фискална политика, комбинирана национална и външноикономическа политика, институционална икономическа теория, социална и екологична политика. Отделено е и място за местната икономическа политика, както и познания за социокултурната среда.

Обучението по магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, а успешно дипломиралите се получават квалификация Магистър по икономическо регулиране.

Форма и продължителност на обучението:

Магистърската програма се предлага във вариант на задочна форма на обучение за завършили ОКС "бакалавър" в област на висше образование Социални, стопански и правни науки

 •  за бакалаври, завършили професионално направление 3.8 Икономика - задочна форма на обучение, 2 семестъра;
 •  за бакалаври, завършили област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2020/2021 година (февруари 2021);

  Професионална реализация:

Завършилите курса могат да се реализират на всички равнища на публичната администрация (централна, местна, европейска) и по-точно в нейните икономически сектори и отдели; в бизнес администрацията в областта на банковото дело, застрахователните и инвестиционните компании, пенсионните фондове; в научноизследователски институти; в агенции за икономически анализи и прогнози; в консултантски фирми и организации. Специалността е подходяща основа за развитие в докторантури в областта на икономическата теория, обществените финанси и публичната администрация.

ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Задочна форма на обучение със семестриална такса 650 лв. Виж видео.

Магистърската програма осигурява профилиране и задълбочаване на подготовката на студентите в съответствие с придобитата специалност от професионално направление Икономика или от област на висшето образование Социални, стопански и правни науки на ОКС „бакалавър". Съдържателната страна на обучението е хармонизирана с българското и с международното търговско законодателство, основано на Директивите на Европейския съюз и Международните счетоводни стандарти.

Образователно съдържание:

Изучаваните дисциплини осигуряват: задълбочена теоретична подготовка с фундаментален характер; специфична подготовка по финанси, счетоводство и контрол; необходими умения за практическа реализация.

Форма и продължителност на обучението:

 •  за бакалаври, завършили професионално направление 3.8. Икономика - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2020/2021 година (февруари 2021);
 •  за бакалаври, завършили област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 4 семестъра.

Професионална реализация:

Дипломираните специалисти по магистърска програма Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор получават възможност за заемане на длъжности като: ръководители на финансово-счетоводната дейност и вътрешния финансов контрол (главен счетоводител, финансов мениджър и др.), в структурните звена на Сметната палата, агенция Митници, специалисти в бюджетни организации, експерти в бюджетни предприятия и др.

Професионално направление 5.13. Общо инженерство

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Задочна форма на обучение със семестриална такса 650 лв. Виж видео.

Магистърската програма е ориентирана към специалисти, завършили различни специалности от област на висшето образование Технически науки. Образователно-квалификационната степен магистър по Индустриален мениджмънт отговаря на съвременните потребности от мениджъри, способни да работят в условия на глобализираща се икономика, значителен стопански риск, нарастване на цените на ресурсите, развита конкуренция, широко приложение на информационните технологии.

Форма и продължителност на обучението:

Обучението е в задочна форма с продължителност 3 семестъра, за притежаващи бакалавърска степен по специалности от професионални направления в област на висшето образование 5.Технически науки.

Образователно съдържание:

 • Правни и икономически знания: Търговско и трудово право, Икономика на фирмата, Финанси и инвестиции, Управленско счетоводство и контрол, Маркетинг;
 • Мениджмънт: Основи на мениджмънта, Производствен и иновационен мениджмънт, Мениджмънт на човешките ресурси и качеството, Логистика, Управление на проекти;
 • Информационни технологии: Бизнес информационни технологии.

Професионална реализация:

Магистрите по Индустриален мениджмънт могат да работят в стопанския сектор и в публичната администрация като мениджъри на малки и средни фирми или специалисти в отделите за мениджмънт на производството, логистика, продажби, маркетинг, следпродажбен сервиз и качество, мениджмънт на човешките ресурси, в консултантски фирми, в кредитните отдели на банки, в застрахователни дружества и др., както и да организират и ръководят собствен бизнес.


ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ

Редовна форма на обучение със семестриална такса 650 лв. Виж видео.

Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво за управление на фирми в сферата на индустрията и услугите. Образователно-квалификационната степен магистър по Индустриален мениджмънт и маркетинг отговаря на все по-нарастващата потребност от адекватен мениджмънт в условията на глобализираща се икономика, нарастваща конкуренция и динамично променяща се пазарна среда, както и на необходимостта от преструктуриране и повишаване ефективността на индустриалния сектор и интеграцията му в европейското икономическо пространство.

Форма и продължителност на обучението:

Обучението е в редовна форма с продължителност 2 семестъра, за притежаващи бакалавърска или магистърска степен в специалности от професионално направление 5.13. Общо инженерство.

Образователно съдържание:

 • Икономика - Стратегически маркетинг, Проучване на пазарите, Контролинг и корпоративен анализ, Продуктова политика, Бизнесикономика;
 • Мениджмънт - Съвременни концепции в мениджмънта, Мениджмънт на доставните вериги, Мениджмънт на кризисните ситуации в бизнеса;
 • Системи за управление на качеството и дипломантски семинар за разработване на магистърска теза.

  Професионална реализация:

Магистрите по индустриален мениджмънт и маркетинг могат да работят като управители или изпълнителни мениджъри на микро-, малки и средни фирми; мениджъри на функционални звена по производство, логистика, маркетинг, дистрибуция и продажби; в инженерингови, консултантски и търговски фирми и организации; в кредитните отдели на банкови институции; в сферата на публичната администрация или да организират и ръководят собствен бизнес.