​​​​​​Учебни планове Квалификационни характеристики​

Указания за онлайн кандидатстване

Професионално направление 3.3 Полити​​чески науки

ЕВРОПЕИСТИ​​​КА И ГЛОБАЛИСТИКА (на английски език) Виж видео

Тази мултидисциплинарна бакалавърска програма обединява знания, умения и компетенции, които са фокусирани върху външните политики на Европейския съюз и глобалните проблеми на съвременния свят.  През първата година, след интензивна подготовка по английски или немски език, студентите изучават странознание и социокултурна среда​ на англоезичния свят, компютърно базирани изследователски умения. През следващите години обучението е насочено към Международни отношения и международни организации; Европейска интеграция, Съвременен глобализационен процес, Европа в света; Международна икономика, Международна търговия;  Мениджмънт; Мениджмънт на проекти;  Интеркултурна комуникация, Международни преговори, Китайски език и култура и др. 

Entry requirements:
1) Two grades from your high school diploma: in a foreign language, and in Bulgarian language;
2) The grade from your entry exam in English language.

 5 причини да учиш специалност „Европеистика и глобалистика“

Професиона​​лно направле​ние 3.7. Администрация и управление

БИЗНЕС​ МЕНИД​ЖМЪНТ (на български и английски език) Виж видео.

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: разработване на стратегии за разви­тие на бизнеса, иновационна политика, прогнози и планове; изграждане и прилагане на ефективни управлен­ски структури и технологии; методи и техники за вземане на бизнес решения; организиране, координиране и мотиви­ране на персонала; контрол, анализ и регулиране на бизнеса; работа с програмни продукти за бизнес дейности. Те придобиват професионалната квалификация "бизнес мениджър" и могат да работят като ръководители на всички равнища или специалисти в отдели по маркетинг, снабдяване, борси, като бизнес-референти на фирми, независимо от големината и от предмета на дейността им.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност „Бизнес мениджмънт“ – изборът на независимите и иновативните!

ПУБЛИЧ​НА АДМИНИСТР​АЦИЯ Виж видео

В специалност Публична администрация се подготвят висококвалифицирани специалисти и ръководители за системата на държавната администрация и местното самоуправление при съобразяване с европейските стандарти. Студентите получават знания по мениджмънт и информационни технологии, управление на регионалното развитие, европейския опит по прилагане на принципите и методите на съвременната организация на държавното управление, разработване на статути, нормативи и правила за усъвършенстване управлението на организациите от публичния сектор, управление на проекти и програми за европейските фондове и др.

Развивайки умения за творческо тълкуване и стриктно прилагане на държавното и европейското законодателство, подготвените специалисти намират професионална реализация в дирекции, отдели, сектори и звена на държавната и местната администрация като ръководители, специалисти, сътрудници, консултанти.

Завършилите бакалавърската степен на специалността могат да продължат обучението си в магистърската програма Мениджмънт на регионалното развитие, стартирала преди няколко години с финансовата подкрепа на държавния департамент на САЩ.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направ​ление ​3.8. Икономика​

МАРКЕТ​​ИНГ

Студентите получават солидна икономическа подготовка, знания и умения за: ме­то­дологията, методиката и видовете маркетинг; организираните пазари; разработ­ва­нето на маркетингови стратегии и планове за развитие; адаптирането на най-ефектив­на­­та за конкретния индустриален бизнес маркетингова концепция; изпол­зването на съв­ре­­мен­ни методи и техники за маркетингови проучвания и анализи; развитие и форми­ра­нето на нови потребности чрез рекламата, методите за стимулиране на продажбите и др. Завършилите тази специалност придобиват професионална квалификация "ико­­­но­­мист" и могат да работят във фирми от частния и държавен сектор като съветници, експерти и консултанти. (без прием от 2019 г.)

ИКОНОМИКА Виж видео

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и подготовка по фундаменталните и функционални икономически дисциплини за нуждите на стопанската практика, публичната администрация и третия сектор. До пети семестър включително учебните дисциплини са същите като при специалностите Маркетинг и МИО, различията са в засилване на фундаменталните и функционалните дисциплини, като обща теория, финанси, кредит, застраховане, счетоводство, екология, икономическа политика. Завършилите с квалификация бакалавър по икономика могат да работят в бизнес - организации, държавни институции, организации с нестопанска цел, т.е. да се реализират успешно във всички отрасли на народното стопанство на всяко равнище - фирмено, регионално, национално, европейско. Бакалаврите, завършили тази специалност могат да завършат всяка магистърска степен в областта на икономиката и управлението.

Специалността осигурява широкопрофилна икономическа подготовка с възможност за последваща специализация  и магистратури в областта на финансите, счетоводството, международния бизнес и други специалности от професионално направление Икономика.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по Български език; 3) оценка от дипломата по математика. Въпроси и отговори за специалност “Икономика”

Професионално​ направление 5.13. Общо инженерство

ИНДУСТР​ИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Виж видео.

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни направления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация "инженер-мениджър". Те намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. ​

Защо "Индустриален мениджмънт" е правилния избор?

Професионално направление 9.1. Национална сигурност​

Е​​ВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ Виж видео

Специалността развива компетенции на държавни служители в международното сътрудничество на сектор сигурност към структури на МВР, МВнР, ДАНС, НРС, които се прилагат за: (1) аналитична дейност и вземане на решения с оглед на външни рискове за евро-атлантическата сигурност;  (2) комуникационна и координационнна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори по проблеми на сигурността. Студентите осмислят сложната взаимозависимост между свобода и сигурност; дилемата за сигурността и проблемът за секюритизацията. Изучават Международни отношения; Европейска интеграция и глобализация; Пространство за свобода и сигурност на ЕС; Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС; Европейска гранична сигурност; Транснационална корпоративна и организирана престъпност; Концепции и стратегии за сигурност в евроатлантическото пространство; Международни организации за сигурност; Ислямът в Европа; Миграция и малцинства в Европа; Тероризъм и глобална сигурност; Киберсигурност; Геополитика и сигурност; Методи за анализ на политическия риск; Управление на европейски проекти за сигурност; Комуникативни,  Изследователски и Междукултурни умения; интензивно изучаване на избираем чужд език (арабски език и култура, английски или немски) и др.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език.

Един необичаен поглед към националната сигурност...