​​​Международни проекти​​​

Катедра „Телекомуникации" участва като партньор в следните международни проекти:

Програма Interreg V-B Балкани – Средиземно море: SFEDA-2263 "Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани-Средиземно море"


Програма Interreg V-А Трансгранично сътрудничество Румъния – България: ARCHIVE, Code 15.2.1.038 „Интерактивна визуализация на древно римското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния"


Програма Interreg V-А Трансгранично сътрудничество Румъния – България: RO-BG 499 LIVE „Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България"


Програма Interreg V-А Трансгранично сътрудничество Румъния – България: MIS 587 "Romanian- Bulgarian Services Centre for Microsystems and Nanotechnology" – http://www.ro-bgmicronanotech.eu/about/default.html


Програма TEMPUS IV - Tempus IV, Joint Projects, Structural Measures: Joint MSc in Electrical Engineering (JMEE)


Програма LLLearning Programme, Sub-Programmes: ERASMUS Multilateral Networks: 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW „Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions" (SALEIE) - http://www.saleie.co.uk/


Програма Еразъм: Преподаватели от катедрата са сключили двустранни споразумения, по които може да се осъществява студентска и преподавателска мобилност в следните университети:

   • Германия - Aalen University
   • Белгия - Ghent University
   • Франция - Institut National des Sciences Appliquées de Rennes; Telecom ParisTech
   • Полша - AGH- University of Science and Technology –Krakow
   • Португалия - University of Porto; Insituto Superior Technico, Lisbon
   • Норвегия - University of Agder
   • Испания - Universitat Politècnica de València – ETSINF; Universitat Politècnica de València –ETSIT; Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona; Universidade de Vigo; Universidad Politechnica de Cartagena
   • Италия - University of Pisa
   • Кипър - Cyprus University of Technology
   • Турция - Technical University – Istanbul; Gebze Institute of technology; Nuh Haci Yazgam University; Mus Alparsian University; Akdeniz University; Middle East Technical University (ODTU)

Национални проекти​

Катедра „Телекомуникации" а активен участник в редица проекти по Структурните фондове:

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)", програмата се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката


BG05M2OP001-2.009-0011-С01 "Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и новации в Русенски университет"


BG05M2OP001-1.001-0004-C01 "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)"


BG05M2OP001-1.002-0008-C01 "Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)"


BG051PO001-3.3.06-0008 „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии" - http://pink.uni-ruse.bg/ 


BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет" -http://e-learning.uni-ruse.bg/index.php


BG051PO001-3.1.07-0045  „Актуализиране на учебните програми  във факултет "Електротехника, електроника и автоматика" ​


ФНИ-Русенски униве​рситет

Проект 2019-FEEA-03  „Разработване и изследване на платформа за следене параметрите, регистрирани от радио базирана комуникационна инфраструктура на въздушния, морския и речния трафик"


Проект 2018-ФЕЕА-02 „Разработване и изследване на методика за извличане, анализ и визуализация на данни от отворен тип посредством LORAWAN базирана комуникационна инфраструктура"


Проект 17- ФЕЕА-04 „Методика за извличане и анализ на спектрални изображения на земната повърхност посредством автоматизирана платформа за цифрова фотометрия"


Проект 2017-РУ-09 „Проектиране, създаване, провеждане на реални експерименти и оптимизация на прототип на градски автомобил задвижван от алтернативен енергиен източник"


Проект 16-ФЕЕА-04 Изследване влиянието на местоположението на контролерите в управляващата равнина върху производителността на Софтуерно-дефинираните мрежи"


Проект ФНИ-РУ-2015: Симулационно и експериментално изследване на методите и протоколите за предаване на телеметрична и контролна информация от дистанционно управлявани обекти


Проект 14-ЕЕА-03 Анализ на възможните решения и експериментални изследвания на стандартите и протоколите за разпространение на мултимедийна информация посредством безжични преносни среди"​