​​​Международни проекти​​​

Катедрата участва като партньор в следните международни проекти:

 • Програма Еразъм: Преподаватели от катедрата са сключили двустранни споразумения, по които може да се осъществява студентска и преподавателска мобилност в следните университети:
  • Германия: 
   • Aalen University​
  • ​Белгия: 
   • Ghent University ​
  • Ф​ранция: 
    • ​​Institut National des Sciences Appliquées de Rennes;
    • ​Telecom ParisTech​
  • Полша: 
   • AGH- University of Science and Technology –Krakow
  • Португалия: 
   • University of Porto
   • Insituto Superior Technico, Lisbon
  • Норвегия:
   •  University of Agder
  • Испания: 
   • Universitat Politècnica de València - ETSINF
   • Universitat Politècnica de València –ETSIT
   • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona
   • Universidade de Vigo
   • Universidad Politechnica de Cartagena​
  • Италия:
   • ​ University of Pisa
  • Кипър: 
   • Cyprus University of Technology
  • Турция:
   • Technical University – Istanbul
   • Gebze Institute of technology
   • Nuh Haci Yazgam University
   • Mus Alparsian University
   • Akdeniz University
   • Middle East Technical University (ODTU)

 • LLLearning Programme, Sub-Programmes: ERASMUS Multilateral Networks: 527877-LLP-1-2012-1-UK-ERASMUS-ENW „Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions" (SALEIE) http://www.saleie.co.uk/
 • Tempus IV, Joint Projects, Structural Measures: Joint MSc in Electrical Engineering (JMEE)
 • Програма Трансгранично сътрудничество Румъния-България: MIS 587 "Romanian- Bulgarian Services Centre for Microsystems and Nanotechnology" – http://www.ro-bgmicronanotech.eu/about/default.html​​


Национални проекти​

Катедра „Телекомуникации" а активен участник в редица проекти по Структурните фондове:

 • BG051PO001-3.3.06-0008 „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии" - http://pink.uni-ruse.bg/ 
 • BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет" -http://e-learning.uni-ruse.bg/index.php
 • BG051PO001-3.1.07-0045  „Актуализиране на учебните програми  във факултет "Електротехника, електроника и автоматика" ​


ФНИ-Русенски униве​рситет

ФНИ-Русенски университет: Анализ на възможните решения и експериментални изследвания на стандартите и протоколите за разпространение на мултимедийна информация посредством безжични преносни среди"​