​10 години специалност Ерготерапия в Русенския университет

10 години от създаването на специалност Ерготерапия отпразнуваха на 16.12.2016 година студенти, преподаватели, партньори и действащи ерготерапевти. От създаването си през 2006 година, абсолютно непознатата за България дисциплина „ерготерапия“, натрупа значителен опит и получи сериозно признание на международната сцена.

Русенският университет е единственият в България, който обучава студенти по ерготерапия в чистия вид на специалността. Тя е призната от Европейската мрежа по ерготерапия и акредитирана от Световната федерация по ерготерапия.

От създаването си до момента в тази специалност са се дипломирали 93-ма ерготерапевти. Признание за новаторската роля на Русенския университет са чуждестранните студенти, които са били на стаж във висшето училище. Общо 61 чужденци са избрали Русенския университет, като място да натрупат допълнителен опит и знания в областта на ерготерапията.

Ханеке ван Бруген, изпълнителен директор на Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование беше специален гост на тържеството. Тя изнесе доклад, в който високо оцени ролята на русенския екип за утвърждаването на професията „ерготерапевт“.


ruse11.jpg

Дипломите по Ерготерапия от РУ "Ангел Кънчев" вече са 

признати в цял свят!

Гл.ас. д-р Лилия Тодорова и гл. ас. Петя Минчева участваха през м. юни 2014 г.  в Делегатско събрание на Световната федерация на ерготерапевтите (World Fedaration of Occupational Therapists, WFOT), Чиба, Япония (9-14.2014 г.)  и в 16 Световен конгрес на ерготерапевтите, Йокохама, Япония (18–21.06.2014 г.).

През февруари 2014 г. Русенският университет съвместно с Асоциацията на българските ерготерапевти подаде документи за акредитация на бакалавърската програма по специалност Ерготерапия от Световната федерация на ерготерапевтите (World Federation of Occupational Therapists, WFOT). На делегатското събрание на 10.06.2014 г. в Япония беше оповестена положителната акредитация на специалността съгласно международните стандарти. Това прави дипломите на завършили специалността валидни в цял свят. Сертификатът от Световната федерация е придружен с писмо до академичното ръководство.

http://ruse-news.com/diplomite-na-rusenskite-ergoterapevti-validni-v-tsyal-svyat/


​​Untitled.jpg

POKANI PROMOCIA2014-1.jpgпокана-откриване ОЗЗГ.jpg​​​​

 

European Association of Schools of Social Work

 

СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЧЕ ЧЛЕНУВАТ В ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УЧИЛИЩАТА ПО СОЦИАЛНА РАБОТА

Русенски университет „Ангел Кънчев"  чрез специалностите в професионално направление  "Социални дейности" стана на 27.05.2014 година първото българско висше училище – член на Европейската асоциация на училищата по социална работа (клон на Международната асоциация на училищата по социална работа). В Асоциацията членуват 203 университета от 34 страни. С  много труд екипът от преподаватели успя да постигне високо признание на европейско равнище.

http://www.eassw.org/list-of-member-schools.html 

 

Лектория за представяне на Закона за защита от дискриминация и функциите на Комисията за защита от дискриминация ще изнесе от 17.45 часа на 13.05.2014 година госпожа Валентина Николаева - регионален представител на Комисията за защита от дискриминация за Област Русе. Събитието ще се проведе в аулата на катедра "Обществено здраве и социални дейности" (корпус "Кинезитерапия", ул. "Александровска"  97) и в него ще участват членовете на Клуба на социалния работник и студенти от други специалности на факултет "Обществено здраве и здравни грижи" на Русенски университет.

Дискусия за правата на човека

Членове на Клуб на социалния работник (студенти, преподаватели, социални работници и представители на НПО) взеха участие в дебат в Община Русе под надслов „Опознайте правата си и ги отстоявайте!“, в рамките на проекта „Разбий стената: доброволчество за мир и човешки права“. В дебата участие взеха и г-жа Бисерка Иванова – директор на Център „Рализ“, също така представители на гражданско сдружение „ДНЕС“ и ученици от различни русенски училища. Събитието се реализира по повод Международния ден на младежката солидарност от Клуб “Юрист” към Фондация “Европейски център по медиация и арбитраж” - град Русе, която е партньор на ПН "Социални дейности" и колективен член на Клуб на социалния работник. 
Всички участници получиха информационни материали свързани с правата на човека разработени от сдружение „ДНЕС“. Информационни материали предоставиха и от Областен информационен център по проекта „Да създаваме заедно европейски проекти“. Студенти от специалност „Социални дейности“ проявиха интерес към конкурса на проекта.
Водещите на презентацията, студенти в специалност "Право", Пламена Господинова - Председател на Клуб "Юрист" и - Браян Златев, Заместник - председател на Клуб "Юрист",  към Фондация “Европейски център по медиация и арбитраж” изразиха благодарности към участниците в събитието и споделиха интерес към специалност „Социални дейности“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“, която определиха, като също толкова значима, както и специалност „Право“.​​

КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК СЕ СЪЗДАДЕ КЪМ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ 

Учредително събрание за създаването на Клуб на социалния работник се проведе на 15.04.2014 година от 17,30 часа в аулата на катедра „Обществено здраве и социални дейности“ на ул. „Александровска“ №97. В него участваха заявили желание за членство студенти от бакалавърската специалност „Социални дейности“ и магистърската програма „Клинична социална работа“, практикуващи социални работници от предоставяни социални услуги в Община Русе, представители на Дирекция за социално подпомагане – Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности“ към Община Русе, СНЦ „Младежки глас“, Сдружение „Център Динамика“ – Русе, Европейски център по медиация и арбитраж и др. На събранието се приеха устав на клуба и органи на управление. Разгледаха се организационни въпроси и се набелязаха инициативи и дейности за реализация.

Клубът на социалния работник е доброволно обединение на студенти и преподаватели от специалностите в професионално направление „Социални дейности“, в Русенски университет и практикуващи социални работници от сферата на социалните дейности, които са движени от стремежа да работят съвместно за подобряване качеството на образованието и обучението по социални дейности, повишаване на обществения престиж на професията на социалния работник и на социалната работа като важен елемент на социалната защита на населението.

Мисията на Клуба на социалния работник е да осигури условия за: насърчаване на образователното и професионалното развитие на студентите и практикуващите социални работници и научното развитие на преподавателите; задълбочаване и интензифициране на комуникацията и партньорството между студенти, преподаватели и практикуващи социални работници; обмен на идеи и различни гледни точки по актуални социални и научни проблеми, както и на опит между професионалните и академичните общности; активно включване в образователни, научно-изследователски, проектни и доброволчески дейности, които допринасят за постигане на социална промяна, развитие и формиране на толерантно и недискриминиращо общество.      

Ценностите и етиката, към които се придържат членовете на клуба, съответстват на тези на професионалната общност на социалните работници.

Целта на Клуба е да се повиши информираността на членовете по актуални научни, образователни и приложни проблеми на социалната работа като професионално и социално значима дейност и да се реализира в партньорство аналитично-изследователска, проектна, практическа дейност за намиране на подходящ отговор на тези проблеми, както и да се осъществява доброволческа работа.

1-367b45aed4.jpg
​​


    ЧРЕЗ ЕРГОТЕРАПИЯ КЪМ ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ                                                      

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”,
АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕРГОТЕРАПЕВТИ и
ФРОНТЛАЙН (Великобритания)
имат удоволствието да Ви поканят на
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
за специалност ЕРГОТЕРАПИЯ
на 28.03.2014 г.
от 14 до 16 ч. в Аулата
на Корпус Кинезитерапия

Eрготерапията е помагаща здравна професия, насочена към промоция на здравето и благополучието чрез осигуряване на възможност за пълноценно участие в дейностите от ежедневието чрез преодоляване на дейностни затруднения, породени от физическа или психосоциална дисфункция. Целта на Деня на отворените врати е да представи приноса на Ерготерапията и нейното развитие в България.​

POKANA%20DEN%20NA%20OTVORENI%20VRATI.docx

Медиите за нас:

20 години обучение по Кинезитерапия: