​​​​​​​​​​​​​ КАТЕДРА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
 Обучава студенти по две специалности в две професионални направления:

 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:​

 • КИНЕЗИТЕРАПИЯ​​                                                                                                                 ​                      ​               ECTS Information Package: ​ECTS ENG_PT_2014.pdf                                                 ​                                                     ECTS Информационен пакет: ECTS_BG_PT_2014.pdf                                                                                                  Завършилите 4-годишен срок на обучение придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Кинезитерапевт". Курсът на обучение включва фундаментални, медико-биологични, специални и спортно-методически дисциплини и практическа подготовка чрез ежеседми​чна учебнa клинична практика, летен и преддипломен клиничен стаж. Кинезитерапевтите са аналитични специалисти в областта на здравеопазването, които изследват и оценяват различни проблеми, отнасящи се до функционалното състояние на човека и определяне на рехабилитационния му потенциал. В техните компетенции е разработването и провеждането на кинезитерапевтични програми за клинично диагностицирани от лекар заболявания, неразположения и травми. Те могат да извършват профилактична, терапевтична и рехабилитационна дейност в държавни и частни клиники, рехабилитационни центрове, санаториуми, профилакториуми,   климатич​ни училища, хотели, курортни селища, фитнес центрове, спортни диспансери, клубове за професионален и аматьорски спорт, учебно-спортни бази и центрове. Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" могат да продължат обучението си в магистърска програма. ​​​

 • ЕРГОТЕРАПИЯ              ​                                                                                             ​                                                  ECTS Information Package​: ECTS ENG_OT_2014.pdf                   ​                                                                                        ECTS Информационен пакет: ECTS_BG_ОT_2014.pdf                                     ​                                                             Предлаганата бакалавърска програма единствена в страната подготвя специалисти с професионална квалификация "Eрготерапевт". Курсът на обучение включва комплексна подготовка в областта на медико-биологичните, психо-социалните и специални дисциплини и стимулира творческите способности и изяви на студента. Учебният план е разработен чрез съвместен проект с европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование (ENOTHE) в съответствие с най-новите световни и европейски стандарти за обучение. Oсигурени са възможности за обмен на студенти и преподаватели с водещи европейски висши училища. Основният принос на ерготерапията се изразява във формиране на достъпна  и подкрепяща физическа и социално-икономическа среда, осигуряваща възможности за пълноценна трудова и личностна реализация на всички граждани в съответствие със специфичните им възможности и потребности. Тя има за цел осигуряване на максимална самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност, както и чрез адаптиране на домашната, училищна и работна среда за компенсиране на трайно увредени функции.

  Завършилите специалността имат широки възможности за професионална реализация в здравни и социални заведения, специални и масови училища и детски градини, дневни и рехабилитационни центрове, услуги в общността, центрове за професионално обучение, доставчици на технически помощни средства, общински служби, консултантски услуги и др. Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" могат да продължат обучението си в магистърска програма.

 • ЕРГОТЕРАПИЯ В ОБЩНОСТТА​ (През 2013/2014 г. стартира обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”)

 • Магистърски програми
 • КИНЕЗИТЕРАПИЯ - Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, способни компетентно да извършват специализирана кинезитерапевтична дейност, свързана с повишена отговорност, професионален мениджмънт, научно изследване, творческо мислене и интердисциплинарни познания. За магистърската програма могат да кандидатстват само завършили ОКС „бакалавър” по специалност Кинезитерапия. В курса на обучение са включени 2 групи дисциплини: Фундаментални – осигуряват задълбочена и разширена теоретична подготовка по основополагащи дисциплини: анатомофизиологична обосновка на кинезитерапията при различни заболявания, клинична лаборатория, методология на научните изследвания, медицинска статистика, здравен мениджмънт. Специални – разширяват специализираните знания чрез изучаване на съвременни методи за изследване при различните заболявания, специални методи за функционално изследване в различни клинични области, специализирани методики на кинезитерапия в различните клинични области и специализирани методи за лечение при различните заболявания. Специалистите с професионална квалификация „магистър-кинезитерапевт” могат да работят във всички лечебни и здравни заведения като изпълняват управленски функции, изискващи висока квалификация и професионална отговорност. Те могат да участват в научноизследователски колективи, да провеждат консултантска и обучителна дейност. Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си в докторска степен.

 • ЕРГОТЕРАПИЯ В ОБЩНОСТТА Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти със задълбочено разбиране и познаване на отражението на дейностите върху здравето и благополучието на човека и компетентност да прилагат научнодоказани и иновативни методи за пълноценно социално включване на хората с увреждания и в неравностойно положение. В съответствие с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот магистърската програма допринася за задълбочаване на познанията и критическо разбиране на стратегиите за развитие на общностите, развиване на умения за самоусъвършенстване и учене през целия живот, както и професионална отговорност за спецификата на ерготерапевтичната работа с деца и лица с психосоциални проблеми в общността. 
 •  Учебният план е разработен на две нива: 
  • за притежаващи ОКС “бакалавър” по специалност Ерготерапия – с продължителност 1 година (2 семестъра) в редовна и задочна форма; 
  • за притежаващи ОКС “бакалавър” от други специалности в област на висшето образование Здравеопазване и спорт и от професионални направления Педагогика, Психология и Социални дейности – с продължителност 2 години (4 семестъра) в редовна и задочна форма. 
  Специалистите с професионална квалификация магистър ерготерапевт имат възможност за професионална реализация във всички специализирани институции и услуги в общността, както и като експерти в общински и национални социални служби и неправителствени организации. Те могат да заемат управленски длъжности, да координират проекти, да предоставят консултантски услуги. 
  Магистърската степен дава възможност за продължаване на обучението в докторска степен.