​​​​​​​​​​​​​КАТЕДРА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ  
Обучава студенти по три специалности в две професионални направления:

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ:​

 • КИНЕЗИТЕРАПИЯ​​                                                                                                                 ​                      ​                    ​                                       ECTS Information Package: ​ECTS ENG_PT_2014.pdf                                                 ​                                                                                   ​                ECTS Информационен пакет: ECTS_BG_PT_2014.pdf                                                                                                                                                   ​ Завършилите 4-годишен срок на обучение придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Кинезитерапевт". Курсът на обучение включва фундаментални, медико-биологични, специални и спортно-методически дисциплини и практическа подготовка чрез ежеседми​чна учебнa клинична практика, летен и преддипломен клиничен стаж. Кинезитерапевтите са аналитични специалисти в областта на здравеопазването, които изследват и оценяват различни проблеми, отнасящи се до функционалното състояние на човека и определяне на рехабилитационния му потенциал. В техните компетенции е разработването и провеждането на кинезитерапевтични програми за клинично диагностицирани от лекар заболявания, неразположения и травми. Те могат да извършват профилактична, терапевтична и рехабилитационна дейност в държавни и частни клиники, рехабилитационни центрове, санаториуми, профилакториуми,   климатич​ни училища, хотели, курортни селища, фитнес центрове, спортни диспансери, клубове за професионален и аматьорски спорт, учебно-спортни бази и центрове.

 • Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" могат да продължат обучението си в магистърска програма. ​​​

 • ЕРГОТЕРАПИЯ              ​                                                                                             ​                                                                                                 ECTS Information Package​: ECTS ENG_OT_2014.pdf           ​                                                                                                                                     ECTS Информационен пакет: ECTS_BG_ОT_2014.pdf                                     ​                                                                                                     ​     ​Предлаганата бакалавърска програма единствена в страната подготвя специалисти с професионална квалификация "Eрготерапевт". Курсът на обучение включва комплексна подготовка в областта на медико-биологичните, психо-социалните и специални дисциплини и стимулира творческите способности и изяви на студента. Учебният план е разработен чрез съвместен проект с европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование (ENOTHE) в съответствие с най-новите световни и европейски стандарти за обучение. Oсигурени са възможности за обмен на студенти и преподаватели с водещи европейски висши училища.                                      Основният принос на ерготерапията се изразява във формиране на достъпна  и подкрепяща физическа и социално-икономическа среда, осигуряваща възможности за пълноценна трудова и личностна реализация на всички граждани в съответствие със специфичните им възможности и потребности. Тя има за цел осигуряване на максимална самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност, както и чрез адаптиране на домашната, училищна и работна среда за компенсиране на трайно увредени функции.

  Завършилите специалността имат широки възможности за професионална реализация в здравни и социални заведения, специални и масови училища и детски градини, дневни и рехабилитационни центрове, услуги в общността, центрове за професионално обучение, доставчици на технически помощни средства, общински служби, консултантски услуги и др.

     Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" могат да продължат обучението си в магистърска програма.

 • ЕРГОТЕРАПИЯ В ОБЩНОСТТА​ (През 2013/2014 г. стартира обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”)

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ: http://socialaffairsru.tk/​ 

SocialWork3.jpg    ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:

ECTS Information Package​: ECTS - SD - ENG.pdf

ECTS Информационен пакет: ECTS - SD - BG.pdf   

 • специалност Социални дейности за образователно-квалификационна степен "бакалавър";
 • специалност Клинична социална работа за образователно-квалификационна степен "магистър";
         Обучението на студентите се извършва по нови учебни планове, които са съобразени с държавните изисквания, националните и европейските образователни постижения и актуалните потребности на професионалната практика.  
           Използваната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и преподавателският състав създават условия за провеждане на съвременен процес на обучение на високо ниво.
            Социалните работници са високо квалифицирани аналитични и приложни специалисти, които осъществяват система от дейности за подпомагане на уязвими и намиращи се в неравностойно положение индивиди, семейства, групи и общности, за да подпомогнат тяхната социализация и интеграция. Те участват активно не само в защитата на правата, съблюдаването на най-добрите интереси и подобряването на качеството на живот на своите клиенти, но и във формирането на по-хуманно и социално отговорно общество. При нарастващото предоставяне на интегрирани социални услуги с клиничен компонент, социалните работници взаимодействат в мултидисциплинарни екипи със специалисти по здравни грижи, кинезитерапевти, ерготерапевти, психолози, педагози и др.
        Професионалното направление Социални дейности е акредитирано със специалностите: Социални дейности за образователно-квалификационна степен "бакалавър" (редовна и задочна форма на обучение) и Клинична социална работа за образователно-квалификационна степен "магистър" (редовна и задочна форма на обучение).
          Учебният план по специалностите в образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър" включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини и засилена практическа подготовка през целия курс на обучение в бази с добри практики. Предоставя възможност за усвояване на система от интегрирани знания, умения и ценности в основни образователни направления - социология и социална политика, основи и методи на социална работа, психология, медико-биологично развитие на човека, правни науки, икономика и организация и управление на социалните дейности, информатика и информационни технологии, чужд език. Специфичен акцент в теоретичната и практическата подготовка е клиничният компонент с психосоциална и медикосоциална насоченост. Това позволява да се подготвят квалифицирани специалисти, способни да осъществяват ефективна и качествена професионална дейност в определени работни полета и да участват мултидисциплинарна помагаща дейност. 

        Социалните работници намират професионална реализация в общински и регионални структури на Агенцията за социално подпомагане, специализирани общински и областни администрации, структури на Държавна агенция за закрила на детето, социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции, многопрофилни болници за активно лечение, центрове за психично здраве, центрове за подпомагане на хора с алкохолни и наркоманни проблеми, превантивни информационни центрове, заведения за лишаване от свобода, пробационни служби, бюра по труда, неправителствени организации, осъществяващи социални дейности и др.

        Дипломираните студенти в специалност Социални дейности за образователно-квалификационна степен "бакалавър" могат да продължат обучението си в магистърски програми и специализации в съответното професионално направление и област на висше образование. Завършилите специалност Клинична социална работа за образователно-квалификационна степен "магистър" могат да кандидатстват в докторски програми в професионалното направление и област на висше образование.

   ​
 • ​Магистърски програми
 • ЕРГОТЕРАПИЯ В ОБЩНОСТТАМагистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти със задълбочено разбиране и познаване на отражението на дейностите върху здравето и благополучието на човека и компетентност да прилагат научнодоказани и иновативни методи за пълноценно
  социално включване на хората с увреждания и в неравностойно положение. В съответствие с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот магистърската програма допринася за задълбочаване на познанията и критическо разбиране на стратегиите за развитие на общностите, развиване на умения за самоусъвършенстване и учене през целия живот, както и професионална отговорност за спецификата на ерготерапевтичната работа с деца и лица с психосоциални проблеми в общността. 
      Учебният план е разработен на две нива: 
  • за притежаващи ОКС “бакалавър” по специалност Ерготерапия – с продължителност
  1 година (2 семестъра) в редовна и задочна форма; 
  • за притежаващи ОКС “бакалавър” от други специалности в област на висшето
  образование Здравеопазване и спорт и от професионални направления Педагогика, 
  Психология и Социални дейности – с продължителност 2 години (4 семестъра) в редовна и задочна форма. 
      Специалистите с професионална квалификация магистър ерготерапевт имат възможност за професионална реализация във всички специализирани институции и услуги в общността, както и като експерти в общински и национални социални служби и неправителствени организации. Те могат да заемат управленски длъжности, да координират проекти, да предоставят консултантски услуги. 
      Магистърската степен дава възможност за продължаване на обучението в докторска степен.
 • КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА​ - Магистърската програма има за цел да осигури профилирана и задълбочена подготовка по социална работа с клинична ориентация. Тя е съобразена с приоритетите в стратегическото планиране за развитие на социалните услуги и с нарастващата потребност от висококвалифицирани специалисти по социални дейности с клинична подготовка. 
      Обучението се реализира по два учебни плана: 
  - за дипломирани в специалността с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по професионално направление Социални дейности - задочна форма на обучение, 2 семестъра; 
  - за дипломирани в специалности с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по професионални направления Психология, Обществено здраве, Здравни грижи и по специалност Социална педагогика от професионално направление Педагогика - задочна форма на обучение, 3 семестъра. За тях е включен изравнителен семестър с шест задължителни учебни дисциплини с основополагащо значение в областта на социалните дейности. 
      Задължителните дисциплини осигуряват базова подготовка по: социална и здравна политика на
  Европейския съюз; клинична психология; диагностика в клиничната социална работа; методология на изследователската дейност; експертиза в клиничната социална работа; медикосоциална работа при хора с психични и соматични заболявания и терминални състояния; управление на проекти. 
      Избираемите дисциплини осигуряват профилиращи знания и умения по: стратегии за
  управляване на случай в клиничната социална работа; медико-социална рехабилитация на хора с увреждания; психосоциални интервенции при нарушения в социалната адаптация, зависимости и насилие; супервизия в клиничната социална работа; антидискриминационни и антипотискащи перспективи в клиничната социалната работа; етични основи на клиничната социална работа; интеркултурни комуникации; съвременни информационни технологии в социалната и здравната ​сфера.                         Факултативните дисциплини разширяват подготовката на студентите по: социален маркетинг; потребителско поведение; кинезитерапия; ерготерапия.               Практическата подготовка е организирана в практикум в институции за социални дейности и в здравни заведения. 
    Професионална реализация на дипломираните магистри: аналитичен специалист по социални дейности и приложен специалист социален работник в: областната и общинска администрация към Изпълнителна агенция ”Социално подпомагане”; в заведения за социални услуги в общността и специализирани институции; домове за медико-социални грижи за деца; многопрофилни болници за активно лечение; психиатрични болници; центрове за психично здраве; центрове за подпомагане на
  хора с алкохолни и наркоманни проблеми; заведения за лишаване от свобода; пробационни служби; структури на Държавната агенция за закрила на детето; неправителствени организации, осъществяващи социални дейности; преподавател по социални дейности в образователни институции.                                               Магистърската степен дава възможност за продължаване на обучението в докторска
  степен.