​​

КАТЕДРА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ


Ръководител катедра: доц. д-р Петя Парашкевова

Служебен e-mail pparashkevova@uni-ruse.bg

Служебен телефон +359 82 821 993

Офис КТ / 7000 РУСЕ, ул. ”Александровска​” № 97 / 


Административен секретар: маг. Христина Димитрова

Служебен e-mail kristina@uni-ruse.bg

Служебен телефон +359 82 821 993

Офис КТ / 7000 РУСЕ, ул. ”Александровска​” № 97 /