​Конференции

Катедра „Компютърни системи и технологии” е съорганизатор на следните национални и международни конференции:

CompSysTech

Международна научна конференция по компютърни системи и технологии. Приетите доклади се издават от ACM Press, публикуват в ACM Digital Library и индексират в Scopus и DBLP. В Програмния Комитет членуват над 80 учени от 4 континента.

E-learning and the Knowledge Society

Международна научна конференция по електронно обучение.

Национална конференция по електронно обучение във висшите училища

Целта на конференцията е обмен на идеи и добри практики в областта на иновационните образователни технологии, и споделяне на резултати от работата по проектите за развитие на електронните форми на дистанционното обучение.

Семинари

Катедра „Компютърни системи и технологии” редовно организира семинари, на които членовете ѝ и докторантите в катедрата представят постиженията си в научноизследователската работа.