​Освен при специалностите, където английски език е задължителен, студентите могат да избират измежду английски, немски, френски и руски. За преобладаващия брой специалности, чуждият език е част от общо-образователната подготовка и по тази причина занятията (минимум 90 учебни часа) са разположени в първите два или три семестъра от обучението в бакалавърска степен. Въпреки това, обаче, в работата се поставя акцент върху специфичните езикови нужди на студентите според специалността и очакваната им професионална реализация. Набляга се и на развиване на основни академични умения на чуждия език, за да се подпомогне участието на студентите в международните програми за мобилност, които предлага университета.

При няколко специалности чуждият език е сред основните дисциплини. Много отговорна е задачата на катедрата при професионалната подготовка на бъдещите начални учители с квалификация за преподаване на чужд език, както и на бъдещите ​специалисти по еврокомуникация. 

Учебните планове на част от магистрите и докторантите на Русенския университет също включват езикови модули; за последните се провежда 100-часов специализиран курс.