​Катедра Чужди езици отговаря за чуждоезиковата подготовка на студентите от Русенския университет. Преподаваните езици са английски, немски, френски и руски. Минималният хорариум е 90 учебни часа, като при някои специалности той е многократно по-голям и при тях занятията са разпределени в повече от 2 семестъра. Преподавателите от катедрата провеждат занятия с обучаеми от трите квалификационни нива – Бакалавър, Магистър и Доктор. Те са активно ангажирани и с провеждане на изпити по чужд език на кандидати за участие в програмата Еразъм, на кандидат-студенти и кандидат-докторанти. Катедрата изготвя цялата необходима документация – учебни програми, информационни страници, конспекти и ​​​седмичен разпис за провеждане на задължителното, задължително избираемото и факултативното чуждоезиково обучение и съдейства за превода на учебната документация на институционално ниво. 

В катедрата има преподаватели с подчертани интереси в теоретичната и приложна лингвистика, участващи с доклади в национални и международни научни форуми. Двама от тях работят по докторските си дисертации. Представители на катедрата са участвали като партньори или координатори на проекти по редица европейски академични програми – Темпус, Леонардо да Винчи, Сократ и Еразъм. В резултат на тази дейност катедрата през годините е обогатявала материалните си ресурси и по-важното – в съавторство с чуждестранни колеги са създадени немалък брой учебни пособия, за нуждите на различни специалности и факултети. През последните няколко години колективи, оглавявани от преподаватели от катедрата, спечелиха две първи награди за серии учебни пособия разработени в рамките на координираните от тях проекти.  

Очаква се функциите на катедрата в бъдеще да нарастнат при разкриването на повече специалности с преподаване на английски. Към дейностите й ще се добави провеждане на подготвителни интензивни курсове по английски за български и чуждестранни студенти, а също и повишаване на чуждоезиковата компетентност на лекторите преподаващи специални предмети.