За делови контакти:

адрес: България, Русе 7017, ул. „Студентска“ №8
Русенски университет “Ангел Кънчев”, кабинет 1.422.2
Ръководител на Центъра за трансфер на технологии - доц. д-р Теодор Илиев
Координатор Дунавски трансферен център - гл. ас. д-р Свилен Кунев
E-mail: tto@uni-ruse.bg