​Центърът за продължаващо обучение е създаден през 1977 г. като Факултет за повишаване на квалификацията. През 2000 г. e преименуван в Център за повишаване на квалификацията, а през 2005г. в Център за продължаващо обучение.
Центърът за продължаващо обучение (ЦПО) е обслужващо звено към Русенския университет. Предметът на дейност на ЦПО е обучение и придобиване, разширяване и усъвършенстване на  професионалната квалификация на студенти, докторанти, членове на научно-преподавателския състав на Русенския университет, специализанти и курсисти, завършили средно или висше образование с цел подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното развитие. ЦПО провежда консултантска и други  дейности и услуги, които са в съответствие с Правилника за дейността на Русенския университет и закона за висшето образование.

Органи за управление на ЦПО са: Учебно-научният съвет на ЦПО и Ръководителят на ЦПО.
 В ЦПО се обслужва обучение по професионални направления, по които Русенският университет провежда обучение;
на студенти по факултативни дисциплини; за повишаване и придобиване на учителска квалификация;  по чужди езици;
по български език и специализирана подготовка на чуждестранни граждани, организирано в съответствие с нормативните документи на Министерството на образованието и науката и вътрешните правила на ЦПО; за подготовка на кандидат - студенти; по направления, характерни за продължаващото обучение и породени от социалната и икономическата обстановка в страната.
Дейността на центъра се изразява в:
  1. Придобиване на допълнителна квалификация;
  2. Повишаване на вече придобита квалификация.
  3. Опресняване и периодично обучение.
За всяка квалификационна дейност се издават документи за завършен курс на обучение съгласно Нормативни актове на Министерския съвет.