Предметът на дейност на ЦПО е обучение и придобиване, разширяване и усъвършенстване на  професионалната квалификация на студенти, докторанти, членове на научно-преподавателския състав на Русенския университет, специализанти и курсисти, завършили средно или висше образование с цел подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното развитие. ЦПО провежда консултантска и други  дейности и услуги, които са в съответствие с Правилника за дейността на Русенския университет и закона за висшето образование. ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОЧНИ ОБУЧЕНИЯ по следните направления:

- Инженерно-технически специализации

- Педагогика

- Икономика

- Здравни грижи

- Чуждоезиково обучение

- Подготовка на кандидат-студенти

Обучението в ЦПО се осъществява от висококвалифицирани университетски преподаватели. Учебните занятия се провеждат в ергономични зали с използването на съвременни учебно-технически средства.


      

Пълна информация за всички обучения:

https://www.uni-ruse.bg/education/PO

Тел.:    +359 82 888 567
           +359 82 888 406
E-mail: fpk@uni-ruse.bg