ЦНП се създава през 2008г. в отговор на инициативата "Създаване на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища в България" на Министерството на икономиката и енергетиката с цел да се предоставят бизнес услуги на студенти и преподаватели от Русенския университет за подпомагане на предприемаческата им дейност.

ЦНП подпомага както стартиращи предприемачи, така и вече опериращи на пазара микро и малки фирми, които предприемат промяна в своята дейност.


От 2016 г основните направления на ЦНП са следните:
- Организиране на Конкурса Разработване на бизнес план в направление „Трамплин за предприемачи“
- Реорганизиране на Магистърска програма „Предприемачество и иновации“
- Организиране на инициативата Uni Ruse Bussines Consulting Group
- Запазване и разширяване на дисциплини за създаване на предприемаческа култура
-⁠ Разпространение на резултатите
- Институционална подреденост (административен и академичен състав) в дейностите за насърчаване на предприемачеството за създаване на устойчивост.