Дейността на ЦНП се извършва като се ползва материалната база основно на Факултет "Бизнес и мениджмънт".