Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Филиал на РУ "А.Кънчев" в гр. Разград Русенски университет "Ангел Кънчев"

1986г.  с Постановление №24 на МС в Разград е създаден Техникум над средно образование по биотехнологии. Започва обучението на студенти.
1989г. с Постановление №52 на МС той се преименува в Институт по химични технологии и биотехнологии.
1997г. с Постановление №16 на МС от 27.01.1997  ИХТБТ се преобразува в Технологичен колеж като част от структурата на Русенски университет "Ангел Кънчев".
2008г. с Постановление №17 на МС от 08.02.2008 Технологичен колеж - Разград е преобразуван във Филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев" за обучение по специалности от професионални направления:

  • Химични технологии
  • Биотехнологии
  • Хранителни технологии
Филиал - Разград е единственото висше училище в Северна България, което подготвя съвременни, квалифицирани и широкопрофилни специалисти за потребностите на биотехнологичната, хранително-вкусовата и химическата промишленост.
Във Филиал - Разград функционира катедра "Химични, хранителни и биотехнологии".
Завършилите Филиала придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация - инженер по съответното направление. Те могат да продължат обучението си за образователна степен "магистър".
Филиал - Разград работи за осъществяване на качествена образователна и професионална подготовка на специалисти с цел
успешна професионална и гражданска реализация в съответствие с новите изисквания на пазара и обществото.


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"