Директор: проф. д-р Генчо Стойков Попов
сграда А, стая 02А
e-mail:gspopov@uni-ruse.bg

Административен директор: проф. д.н. Станка Тодорова Дамянова
сграда Астая 01А

e-mail: sdamianova@uni-ruse.bg

Ръководител катедра "ХХБТ": доц. д-р Теменужка Николова Хараланова
сграда А, стая 125
e-mail: tharalanova@uni-ruse.bg

Координатор Научно-изследователска дейност: доц. д-р Цветан Иванов Димитров
сграда А, стая 127

Координатор прием на нови студенти: гл. ас. д-р Илияна Дочева Николова
сграда А, стая 236
e
-mailinikolova@uni-ruse.bg

Координатор Интеринституционални комуникации: ст. преподавател Илина Кънчева Иванова
сграда А, стая 230
e-mail:​ ​iivanova@uni-ruse.bg