Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Филиал на РУ "А.Кънчев" в гр. Разград Русенски университет "Ангел Кънчев"

Филиал Разград приема кандидатстудентски документи за учебната 2020-2021 година
по следните инженерни специалности:
- Химични технологии (без семестриални такси за периода на следване)
- Биотехнологии
- Технология на храните

Кандидатстудентски документи СЕ ПРИЕМАТ както онлайн https://online.uni-ruse.bg/, така и на място във Филиал Разград,
при стриктно спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространение на Covid-19.
Работно време на офиса:
от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 ч.

Информация за специалностите, начина на кандидатстване:
тел.(084) 266 075, (084) 266 032, 0884803829, 0882859121
e-mail: frz@uni-ruse.bg

Обучението на студенти в Разград датира от 1986г., когато с Постановление №24 на МС е създаден Техникум над средно образование по биотехнологии.
През 1989г. с Постановление №52 на МС той се преименува в Институт по химични технологии и биотехнологии.
Постановление №16 на МС от 27.01.1997г. преобразува ИХТБТ в Технологичен колеж като част от структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев".
От 08.02.2008г. с Постановление №17 на МС Технологичен колеж - Разград е преобразуван във Филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев" за обучение по специалности от професионални направления:

  • Химични технологии
  • Биотехнологии
  • Хранителни технологии
Филиал - Разград е единственото висше училище в Северна България, което подготвя съвременни, квалифицирани и широкопрофилни специалисти за потребностите на биотехнологичната, хранително-вкусовата и химическата промишленост.
Във Филиал - Разград функционира катедра "Химични, хранителни и биотехнологии".
Завършилите Филиала придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация - инженер по съответното направление. Те могат да продължат обучението си за образователна степен "магистър".
Филиал - Разград работи за осъществяване на качествена образователна и професионална подготовка на специалисти с цел
успешна професионална и гражданска реализация в съответствие с новите изисквания на пазара и обществото.
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"