Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Студенти Русенски университет "Ангел Кънчев"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 01.10.2018 г. ДО  26.10.2018 г.

ЦЕНТРАЛЕН  КОРПУС  ЕТАЖ 1  В  КАБИНЕТ 246  ОФИС – 5

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за стипендия, закупена от книжарницата на РУ, подпечатан успех от факултетната канцелария вписан курс, факултетен № IBAN  на личната банкова  сметка  и телефон за справка.

 • Студенти с невзети изпити до момента нямат право на стипендия.
 • Минимален успех от  2 – 4 курс  успех 4.00 от приключила учебна година.
 • Студенти първи курс – бакалаври и магистри имат право на стипендия след първи семестър.
 • Студенти платено и дистанционно обучение нямат право на стипендия.

2. Удостоверение за доходи на родителите, издадени по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 01.03.2018 г. – 31.08.2018 г. Документът да съдържа два подписа – ръководител и гл. счетоводител, изходящ номер, точен адрес и печат от съответното предприятие или учреждение, което го издава.

 • Студенти с успех 6.00 не предоставят документи за доходи.
 • При безработни родители  се представя  документ за регистрация в Бюро по труда и обезщетение за определения период.  За безработни родители  се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда.  Не се приемат документи с нулев доход, както и декларация за безработен родител, заверена при нотариус.
 • Земеделските производители, които реализират доход сезонно ( веднъж в годината), посочват половината от реализирания доход от настоящата или предходна календарна година. Представят документ за регистрация като земеделски производител. 
 • Родители, които имат регистрирана фирма, доходите се удостоверяват с копие от данъчната декларация за предходната година, заверена с печат от фирмата.
 • При родители  пенсионери  – размер на пенсията по месечно от  „Пенсионно осигуряване.
 • При починал родител, копие от смъртен акт и пенсията на студента за определения период от „Пенсионно осигуряване".
 • Удостоверение за братя и сестри, които са ученици или студенти в редовна форма на обучение.
 • Семейни студенти в редовна форма на обучение - доходи не се изискват. Представя се само копие от брачното свидетелство.

Стипендия се отпуска без ограничение на:
Несемейни  студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания,  студенти с двама родители с трайни увреждания,  студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания,  студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове лишени от родителски грижи и  студенти  с деца до 6 години.
Забележка:Студент, който представи чужда банкова сметка се лишава от стипендия до края на следването си.


Документи

Заявление за стипендия​​             


(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"