Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Студенти Русенски университет "Ангел Кънчев"

ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 05.03.2019 г. ДО  15.03.2019 г.

ЦЕНТРАЛЕН  КОРПУС  ЕТАЖ 1  В  КАБИНЕТ 246  ОФИС – 5

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за стипендия, закупена от книжарницата на РУ, подпечатан успех от факултетната канцелария вписан курс, факултетен №, IBAN  на личната банкова  сметка  и телефон за справка.

    - Студенти с невзети изпити до момента нямат право на стипендия.

    - Минимален успех от  2 – 5 курс   4.00 от предходни два семестъра.

    - Студенти първи курс – бакалаври и магистри успех 4.00 от зимен семестър.

    - Студенти платено и дистанционно обучение нямат право на стипендия.

 2. Удостоверение за доходи на родителите, издадени по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 01.08.2018 г. – 31.01.2019 гДокументът да съдържа два подписа – ръководител и гл. счетоводител, изходящ номер, точен адрес и печат от съответното предприятие или учреждение което го издава.

Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получените доходи в съответната валута. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач.

    - Студенти с успех 6.00 не предоставят документи за доходи.

    - При безработни родители  се представя  документ за регистрация в Бюро по труда и обезщетение за определения период.  За безработни родители  се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда.  Не се приемат документи с нулев доход, както и декларация за безработен родител, заверена при нотариус.

    - Земеделските производители, които реализират доход сезонно ( веднъж в годината), посочват половината от реализирания доход от настоящата или предходна календарна година. Представят документ за регистрация като земеделски производител.

    - Родители, които имат регистрирана фирма, доходите се удостоверяват с копие от данъчната декларация за предходната година, заверена с печат от фирмата.

    - При родители  пенсионери  – размер на пенсията по месечно от  „Пенсионно осигуряване.

    - При починал родител, копие от смъртен акт и пенсията на студента за определения период от „Пенсионно осигуряване".

    - Удостоверение за братя и сестри, които са ученици или студенти в редовна форма на обучение.

    - Семейни студенти в редовна форма на обучение - доходи не се изискват. Представя се само копие от брачното свидетелство
Стипендия се отпуска без ограничение на:
Несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за възпитание на деца, лишени от родителска грижа и  студенти  с деца до 6 години.
Студенти, подали документи с невярно съдържание, или представи чужда банкова сметка се лишава от стипендия до края на следването.Документи

Заявление за стипендия​​             

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"