Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Студенти Русенски университет "Ангел Кънчев"
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

ПОРАДИ ПРОМЯНА В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 / 2000 г. ЗА СТИПЕНДИИ  НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ  22.07.2016 г. ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ СТИПЕНДИИТЕ ОТ  01.01.2017 г. ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ В СРОК ДО  5-о  ЧИСЛО НА МЕСЕЦА, СЛЕДВАЩ МЕСЕЦА, ЗА КОЙТО СЕ ПОЛАГАТ.

Стипендия се отпуска без ограничение на: Несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и студентки майки с деца до 6 - годишна възраст.

Забележка: Студенти, подали документи с невярно съдържание, или представили чужда банкова сметка се лишават от стипендия до края на следването си.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 02.10.2017 г. ДО  27.10.2017 г.

ЦЕНТРАЛЕН  КОРПУС  ЕТАЖ 1  В  КАБИНЕТ 246  ОФИС – 5

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1.  Молба за стипендия, закупена от книжарницата на РУ, вписан курс, фак. №, подпечатан успех от фак. канцелария, лична банкова             сметка   от ОББ или ДСК и тел. за справка.
 2. Удостоверение за доходите на родителите, издадени по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 01.03.2017 г. – 31.08.2017 г.  Документът да съдържа два подписа, изходящ номер, точен адрес и печат от съответното предприятие, или учреждение.
 3. При безработни родители  се представя  документ за регистрация в Бюро по труда и обезщетение за определения период. За безработни родители  се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда.   Не се приемат документи с нулев доход, както и декларация за безработен родител, заверена при нотариус.
 4. Земеделски производители представят документ за регистрация и доходи за периода нотариално заверен.
 5. Родители, които имат регистрирана фирма, доходите се удостоверяват с копие от данъчната декларация за предходната година, заверена с печат от фирмата.
 6. При родители  пенсионери  – размер на пенсията по месечно от  „Пенсионно осигуряване.
 7. При починал родител, копие от смъртен акт и пенсията на студента за определения период от „Пенсионно осигуряване".
 8. Удостоверение за братя и сестри, които са ученици, или студенти в редовна форма на обучение.
 9.  Семейни студенти в редовна форма на обучение доходи не се изискват, представя се само копие от брачното свидетелство.
 10.  Минимален успех от  2 – 4 курс  успех 4.00 от приключила учебна година.
 11.  Студенти с невзети изпити до момента нямат право на стипендия.
 12.  Студенти първи курс – бакалаври и магистри имат право на стипендия след първи семестър.
 13.  Студенти платено обучение – нямат право на стипендия.

Документи

Заявление за стипендия​​             Приемът на документи по Проект "Студентски стипендии-фаза 1"  стартира на 10.05.2016г.

Срокове:

 • онлайн регистрация (задължителна) 10.05.2016 -30.05.2016г.;
 • в Международен отдел (задължително) - стая 313 в Централен корпус - 10.05.2016-02.06.2016г. 

Класирането излиза на 21.06.2016г.

Кой може да кандидатства: ​

 • студенти в редовна форма на обучение; 
 • без невзети изпити; ​​
 • минимален успех 4.00.

Необходими документи за кандидатстване за стипендия за успех:

Само студенти в специалности от приоритетни професионални направления могат да кандидатстват!

 • онлайн формуляр от сайта на проекта www.eurostipendii.mon.bg;
 • уверение за успех от предходните два семестъра (един предходен семестър за първокурсници);
 • ​IBAN от лична банкова сметка в ба​нка ОББ (незадължително в момента на кандидатстване);

Необходими документи за кандидатстване за специална стипендия: 

 • онлайн формуляр от сайта на проекта www.eurostipendii.mon.bg
 • уверение за успех от предходен един семестър (зимен семестър на 2015/2016г.);
 • IBAN от лична банкова сметка в банка ОББ (незадължително в момента на кандидатстване);​
 • служебна бележка;
 • копие на разработка.

Документи:

  
  
График.pdf
  
Правила за стипендии за специални постижения-РУ.doc
  
Служебна бележка.docx
  
Указания за стипендии за успех-РУ.doc
  
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"