​​​​​​​                                                    

Русенският университет "Ангел Кънчев" е партньор на Министерството на образованието и науката по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ВАЖНО: Във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на страната и заповеди на ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев" Ви информираме, че временно не се приемат договори за осъществяване на дейности по проект  BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2". Информация за възобновяване на приема на договори ще бъде публикувана в рубриката на проекта в официалния сайт на Русенския университет „Ангел Кънчев": https://www.uni-ruse.bg/students/practice и на сайта на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2" (Контакти/Висши училища/ Русенски университет „Ангел Кънчев").

Водещ функционален експерт:  проф. д-р Юлиана Попова

Технически изпълнители: Даниела Тодорова, dtodorova@uni-ruse.bg, Йорданка Белоева, beloeva@uni-ruse.bg, Джемал Топчу, dtopchu@uni-ruse.bg