​​​​​​​Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“– фаза I​ 

Русенският университет "Ангел Кънчев" е партньор на Министерство на образованието и науката по Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики" – фаза I​, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

​​​​ВОДЕЩ ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ - чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
Даниела Тодорова -старши инспектор Качество на образованието,
кабинет 1.324, тел. 082 888 378, dtodorova@uni-ruse.bg
Йорданка Белоева, главен инспектор Учебен сектор,
кабинет 1.322-б, тел. 082 888 247, beloeva@uni-ruse.bg
Джемал Топчу - тел. 082 888 352, e mail: dtopchu@uni-ruse.bg

ЕКСПЕРТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ 
Яна Кралева, главен счетоводител, ​тел. 082 888 540, jkraleva@uni-ruse.bg

Договори със студенти  се приемат по график, както следва:
Вторник: от 10.00 до 12.00 часа и Четвъртък: от 13.00 до 15.00 часа 
Кабинет 422.3, етаж 3 в Ректората.

 ДЕКЛАРАЦИЯ ​за ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ОТЧЕТИ НА МЕНТОРИ  за студенти,  приключили през м. юни  2018 г.,  се представят във Финансово-счетоводен отдел, 1-ви етаж в Ректората, в периода 06.07.-11.07.2018 г.  - тел. 082 888 540/ 082 888 351.

Адрес за кореспонденция:​​​
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. "Студентска" №8​
7017 гр. Русе​

 ​

http://praktiki.mon.bg/sp/