​​Отделът „Развитие на академичния състав" към ресор „Научно и кадрово развитие" на Русенския университет „Ангел Кънчев" е създаден във връзка с решение на Академичния съвет от 22.03.2011 г. с цел да се подпомагат катедрите и факултетите при организирането и провеждането на процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за приложението му, Закона за висшето образование, Правилника за дейността на Русенския университет и Процедурните правила за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. 

​Отдел „Развитие на академичния състав" включва:
 • Ръководител;
 • Старши  инспектор НИД;
 • Администратор на сайта за развитие на академичния състав. 

Ръководителят на отдела се избира от Академичния съвет и се назначава със заповед на ректора. Ръководителят е член на академичния състав на Русенския университет и изпълнява длъжността чрез вътрешно съвместителство. Той осъществява оперативното ръководство на отдела, отговаря за реализирането на всички поставени задачи, представлява отдела пред органите за управление на университета и осъществява координацията на дейността му с другите звена на същия.

Старши  инспектор НИД е служител, назначен на щатна длъжност.

Администраторът на сайта за развитие на академичния състав се назначава със заповед на ректора по предложение на Ръководителя на отдела. Администраторът е член на академичния състав на Русенския университет и изпълнява длъжността чрез вътрешно съвместителство.
Задълженията на ръководителя на Отдел „Развитие на академичния състав" са:
 • Даване на консултации във връзка с прилагането на Процедурните правила за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Русенския университет;
 • Приемане, проверка и завеждане на документацията за всяка процедура;
 • Съгласуване на сроковете на всяка процедура с ръководителя на съответната катедра и зам.-декана по НКР на съответния факултет, и изготвяне на график за хода на процедурата;
 • Контролиране на попълването на информацията в специализирания сайт;
 • Изискване и подаване на необходимата информация до НАЦИД към МОМН след приключване на процедурата;
 • Съхраняване на документацията за всяка приключила процедура.
Задълженията на администратора на сайта за развитие на академичния състав са:
 • Администриране, поддръжка и развитие на сайта;
 • Публикуване в сайта на обяви за конкурси, процедури, рецензии, становища и др. материали, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за приложението му и Процедурните правила за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности;
 • Управление на потребителските регистрации;
 • Оказване на съдействие на участниците в конкурсите при публикуване на материалите им, съгласно изискванията на  Закона, Правилника и Процедурните правила.
За контакти: 
Ръководител: доц. д-р Орлин Петров - OPetrov@uni-ruse.bg; 082-888 455 
Старши инспектор: инж. Галина Даскалова - GDaskalova@uni-ruse.bg; 082-888 455
Администратор: доц​. д-р Анелия Иванова - AIvanova@ecs.uni-ruse.bg; 082-888 827 

Линк към страницата на Развитие на академичния състав