​Развитието на кадровия научен потенциал на Русенския университет е първостепенна задача на академичното ръководство и става съгласно:
  • Закона за развитие на академичния състав в Република България;
  • Правилника за прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България;
  • Процедурните правила за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности на Русенски университет.

​Линк към страницата на Развитие на академичния състав