​Центърът за иновационни образователни технологии е създаден в отговор на инициативата „Електронно обучение” на Европейската комисия. В него работят основно млади преподаватели, докторанти и студенти.
Първата разработка на Центъра е софтуерната платформа за електронно обучение, която за преподавателите е средство за лесно и бързо правене на уеб-базирани курсове, а за студентите – виртуална библиотека (http://ecet.ecs.uni-ruse.bg/else). Създадени са и няколко виртуални лаборатории – на базата на програмни модели и на базата на реално оборудване.
През 2002 г. сътрудници на Центъра създадоха сайта на пилотната виртуална катедра по компютинг „Джон Атанасов” (http://ecet.ecs.ru.acad.bg/vkk-jatanasoff/), а​ през 2003 г. – сайта на виртуалния факултет по информационни и комуникационни технологии (http://ecet.ecs.ru.acad.bg/ict-vf).
През 2004 г. на Центъра беше възложено създаването на сайта на Българския виртуален университет (http://www.bvu-bg.eu), а през 2007 г. – на портала на Националната мрежа от виртуални библиотеки (http://www.bvu-bg.eu/nmvb).
Всички сайтове са на сървъри на университета и се поддържат от сътрудници на Центъра.
Ежегодно Центърът провежда Национални семинари и международни конференции по електронно обучение, в които участват преподаватели от почти всички университети и колежи в страната, а също и учени от много европейски страни.
За своята работа при реализиране на НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО сътрудниците на центъра са награждавани с редица престижни отличия – награда „Русе”, Плакет на ДАИТС, грамоти от Президента на Р. България и др.​​
 
 inovation_studying_center1.png       inovation_studying_center2.png      inovation_studying_center3.png