​​​​​​​Добре дошли в сайта на Машинно-технологичен факул​тет​​

СКРЪБНА ВЕСТ

На 29.09.2020 год. почина

доц. д-р инж. Борис Борисов Сакакушев (1968-2020)

Декан на Машинно-технологичния факултет

Поклонението ще се състои на 02.10.2020 г.

от 14:00 часа в храм „Света Троица“.

Погребението ще се извърши от 15:00 часа

в Гробищен парк „Чародейка“.

 Пред централният вход на Ректората в 13:30 часа на 02.10.20 г. ше бъде осигурен автобус за превоз до храм "Света Троица" и последващ транспорт до Гробищен парк "Чародейка".


ГОДИШЕН  ОТЧЕТ

за състоянието и развитието на факултет

Машинно-технологичен

за 2019 г.

OTCHET_MTF_2019 ОК.pdf

Стипендии за студенти от Международна фондация

"Св. Св. Кирил и Методий"

стипендии.pdf

Преподавател от Машинно-технологичния факултет 

на Русенския университет бе удостоен с наградата

„Данубиус" за млад учен за 2018 год.

    На 8 ноември 2018 год. на официална церемония в Университета „Комениус" в Братислава, гл. ас. д-р Цветелин Георгиев получи наградата за млад учен Danubius Young Scientist Award (DYSA).

    Тази награда е учредена през 2011 год. от Австрийското Федерално Министерство на образованието, науката и научните изследвания (BMBWF) (https://www.bmbwf.gv.at/) в сътрудничество с Института за Дунавския регион и Централна Европа (IDM) (http://www.idm.at/).

    Наградата е връчена на млади учени от 12 страни, които са част от Европейската стратегия за Дунавския Регион (EUSDR). Сред критериите за номиниране и избор на лауреати на наградата са: научно съвършенство и иновативен подход към академичната работа, обвързаност на научната работа с проблемите на Дунавския регион и отвъд националните граници, научен потенциал на кандидата и др.


    Официалната церемония се състоя на годишното Общо събрание на Конференцията на ректорите от Дунавските страни (DRC) (https://www.drc-danube.org/activities/annual-conferences/2018-bratislava/). Фридрих Фаулхамер (Friedrich Faulhammer), Президент на Конференцията на ректорите от Дунавските страни (DRC) и Ректор на Дунавския Университет в Кремс, Австрия, ръководи връчването на наградите DYSA 2018. Представянето на тазгодишните носители на наградата „Данубиус" беше направено от Барбара Вайтгрубер (Barbara Weitgruber), Генерален Директор за Дирекция „Научни изследвания и международни отношения" към Австрийското Федерално Министерство на образованието, науката и научните изследвания.

    За значимостта на събитието говори факта, че наградите бяха връчени от бившия вицеканцлер на Австрия д-р Ерхард Бузек (Erhard Busek), Председател на  Института за Дунавския регион и Централна Европа, и Доктор Хонорис Кауза на Университета „Комениус" в Братислава.

    Поздравления към лауреатите на наградата за 2018 год. отправи и проф. д-р Мирослав Вескович (Miroslav Vesković), координатор на научната подкрепа за макро-регионалните стратегии на Европейската Комисия, приоритетна ос РА-7 на Дунавската стратегия, ръководител на Съвместния център за научни изследвания (Joint Research Centre- JRC) и бивш Ректор на Университета в Нови Сад. Проф. Вескович покани всички носители на наградата „Данубиус" за 2018 год. да посетят Съвместния център за научни изследвания на Европейската Комисия в Испра, Италия (https://ec.europa.eu/jrc/en/about/jrc-site/ispra).

    Номинацията на гл. ас. д-р Георгиев бе направена от проф. д-р Юлиана Попова и официално подкрепена от Ректорското ръководство в лицето на Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.


    Д-р Георгиев преподава редица дисциплини в областта на управлението на качеството и метрологията. След защита на дисертацията си на тема „Осигуряване на качеството на чугун със сфероидална форма на графита" през 2013 год., д-р Георгиев има над 60 публикации, повече от 30 от тях в научни списания. Той изнася пленарни доклади на 5 научни конференции в Румъния и Турция и е член на научните комитети на 11 международни конференции. През 2014 год. създава Младежкия клуб по качеството и Информационен център по качеството „Корийков" към Русенския университет. През есента на 2015 год. става първият носител на наградата „Будител" за Машинно-технологичния факултет, създадена от Студентския съвет към Русенския университет. Многократно е изнасял лекции по програма Erasmus във Франция, Белгия, Португалия, Гърция, Румъния, Турция, а по програма CEEPUS в Косово.


Успешна програмна акредитация 

на 3 бакалавърски специалности от професионално направление 5.13 Общо инженерство 

и  „бакалавър” по Строително инженерство - редовна форма на обучение от професионално направление 

5.7 Архитектура, строителство и геодезия

и 6 докторски програми от професионално направление 

5.1 Машинно инженерство във факултета