​​​​​Факултетът Природни науки и образование (ФПНО) е основан с решение № 413 на Министерския съвет на Република България от 11.10.1994 г.

Факултетът обучава студенти и докторанти в 4 професионални направления:
1.2. Педагогика,
1.3. Педагогика на обучението по ...,
4.5. Математика и
4.6. Информатика и компютърни науки 
по 7 специалности за ОКС "бакалавър", 16 специалности за ОКС "магистър" и 5 докторски програми.
2020-09-24_163501.jpg

В структурата на факултета са включени 5 катедри: Педагогика; Български език, литература, изкуство и история; Математика; Приложна математика и статистика; Информатика и информационни технологии. 

Факултетът активно сътрудничи с образователни, културни и финансови институции, училища, бизнес компании, софтуерни фирми, институтите на БАН и други университети в страната и чужбина. Поддържат се и двустранни отношения с повече от 60 университета и образователни институции от Германия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, Австрия, Украйна, Сърбия, Босна и Херцеговина, Италия, Молдова, Македония, Албания, Чехия, Черна гора, Полша, Испания, Турция, Белгия, Естония и др. Студентите имат възможност за посещение и обучение в много престижни европейски университети по различни програми, както и да участват в образователни и научни форуми у нас и в чужбина.

Факултетът извършва активна научноизследователска дейност в разнородни научни направления.  Значима част от публикациите на академичния състав са в издания, индексирани от Web of Science и Scopus. Работи се по проекти по международни и национални научни програми, както и към националния и вътрешния фонд за научни изследвания. Факултетът е координатор на проекта Университети за наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) с цел Изграждане и развитие на център за върхови постижения в област Информатика и ИКТ по програма Наука и образование за интелигентен растеж.

 Към факултета функционират няколко научноизследователски звена:

  • Научен център за фолклор, литература и лингвистика "Св. Димитър Басарбовски", който работи в областта на фолклористиката, етнологията, етнолингвистиката, етносемиотиката и литературознанието
  • „Лаборатория за изследване на езиковедското наследство на писателя Йордан Вълчев“, в която студентите работят с личния архив на писателя
  • Научна лаборатория по проблемите на висшето педагогическо образование, изследваща качеството на учебния процес и привеждането му към европейските образователни стандарти
  • Научна лаборатория за изследване и моделиране на реални процеси