Теория на възпитанието и дидактиката в професионално направление 1.2. Педагогика

Методика на обучението по математика в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

Методика на обучението по информатика и информационни технологии в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

Методика на обучението по физика в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

Български език в професионално направление 2.1 Филология

Общо и сравнително езикознание в професионално направление 2.1 Филология

История на България в професионално направление 2.2. История и археология

Диференциални уравнения, професионално направление 4.5 Математика

Математическо моделиране и приложение на математиката в професионално направление 4.5 Математика

Информатика в професионално направление 4.6 Информатика