МИСИЯ НА ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Осъществява необходимата и достатъчна в количествено и качествено отношение подготовка на студентите като хора с висока култура и като добри специалисти с оглед на актуалния образ на съответната професия.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Професионална подготовка на студентите, съобразена с традициите на българското висше образование, особеностите на българската менталност, изконния морал и нравствените добродетели на българина, европейските образователни стандарти и потребностите на днешното време, с осъзнаване на мястото на България в световната просвета и култура.

2. Изграждане у студентите на знания и умения с оглед на нуждите на пазара на труда, за силна и успешна реализация.

3. Модернизиране на процеса на обучение по всички специалности и дисциплини. Внедряване на съвременни софтуерни продукти и технологии в обучението на студентите.

4. Поддържане на постоянен контакт с представители на работодателите и привличане на изтъкнати специалисти от практиката в процеса на обучение.

5. Развиване на активна научноизследователска дейност и подготовка на млади учени.