Кинезитерапия – акредитирана от НАОА.

КИНЕЗИТЕРАПЕВТИТЕ намират професионална реализация в държавни и частни клиники, рехабилитационни центрове, санаториуми, профилакториуми, климатични училища, хотели, курортни селища, фитнес-центрове, спортни диспансери, клубове за професионален и аматьорски спорт, учебно-спортни бази и центрове.
Кинезитерапевтите са висококвалифицирани специалисти, компетентни да извършват функционално-диагностична, профилактична, лечебна и рехабилитационна дейност с методите на двигателната активност във всички възрастови и професионални групи, включително здравно образование, промоция на здравословен начин на живот и спорт. 
Придобита професионална квалификация - " кинезитерапевт" (дипломите са признати в ЕU).

Ерготерапия - акредитирана от НАОА.

ЕРГОТЕРАПЕВТИТЕ намират професионална реализация в здравни заведения, специални и масови училища, услуги в общността, центрове за професионално обучение, консултантски услуги и др. 
Ерготерапевтите допринасят за развиване, възстановяване и поддържане на уменията за самообслужване, трудова дейност свободни занимания на лица с физически, умствени и психосоциални отклонения, както и за адаптиране на домашната, училищна и работна среда с цел компенсиране на трайно увредени функции. 
Придобита професионална квалификация - "ерготерапевт" (дипломите са признати в ЕU).

Медицинска сестра 

Завършилите специалността получават право да работят в условията на болничната помощ и в извънболнични заведения самостоятелно или в екип. Придобитият обем теоретични знания и практически умения позволяват на медицинската сестра да работи в различни сектори на системата на здравеопазването: специализирани лечебни заведения, санитарно-курортни заведения, научно-изследователски медицински институти, детски заведения, отделения за новородени, профилакториуми, детски заведения за отглеждане и възпитание, училищни кабинети, старчески домове и други социални заведения. Клиничната подготовка се реализира чрез клинична практика и преддипломен стаж.
Дейността на медицинската сестра е насочена към здравна промоция, поддържането, лечението и възстановяването и грижата за здравето на личността.
Дипломираните бакалаври придобиват професионална квалификация "медицинска сестра" и намират успешна реализация в страната и чужбина (дипломите са признати в ЕU).

Акушерка

Обучението отговаря на съвременните постижения на акушеро-гинекологичната наука и практика, здравните грижи, както и на европейските стандарти. 
Учебният план на специалността е разработен в съответствие с новите ЕДИ от 2011г. Студентите се обучават адекватно по проблемите на съвременното сестринство и акушерство, в чиято основа стои човекът, болен или здрав.
Завършилите специалността "Акушерка" получават право да работят в : акушеро-гинекологичните заведения и звена на лечебно-профилактичната мрежа (АГ-отделения и кабинети, отделения за анестезиология, реанимация и интензивно лечение, кабинети за социално-правна помощ на майчинството и детството); генетични консултативни кабинети, АГ отделения и кабинети при други специализирани здравни заведения; центрове за семейно планиране, бално-санаториални и курортни центрове.
Дипломираните бакалаври придобиват професионална квалификация "акушерка" и намират успешна реализация в страната и чужбина (дипломите са признати в ЕU).