РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Решения на ФС от 06.07.07г., допълнени с решение на ФС от 05.10.07г.; 17.06.2009г. и 14.05.2010г.

за организацията на учебната дейност в Юридическия факултет

на РУ „Ангел Кънчев" Русе

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Преди началото на всеки семестър факултетната канцелария, съгласувано с Декана или Зам. декана по учебната дейност, изготвя и обявява разпределението на студентите по учебни групи и подгрупи.

2. Преместването на студент от една група в друга се разрешава от Зам. декана по учебната дейност.

3. Спазването на разпределението по групи при посещаване на семинарните занятия е задължително.

4. По изключение, при наличието на уважителни причини, асистентите могат да разрешават на отделни студенти да посещават семинарни упражнения с други групи. Разрешението има еднократно действие.

5. Когато нуждите на учебния процес налагат, се допуска обединяване на две и повече групи или подгрупи (само за избираемите дисциплини) в т. ч. и от различни курсове за съвместно провеждане на отделни лекционни занятия или семинарни упражнения. Това се отнася и за случаите, когато се организират посещения в различни учредения (стажове), състезания и др. подобни форми на публична изява.

6. Учебните групи задължително избират свои отговорници (един или двама), които да осъществяват административно организационни функции и връзка с факултетната канцелария и с академичното ръководство на Факултета и Университета.

7. При приключването на семестриалното обучение по всяка дисциплина, провеждащите обучението преподаватели с подписите си удостоверяват, че студентите редовно са участвали в проведеното обучение и успешно са изпълнили задълженията си според учебния план и учебната програма.

8. Изискването за редовно участие в обучението се счита изпълнено, когато студентът е посетил не по-малко от 50% от лекционните занятия и няма неизвинени отсъствия от семинарните упражнения. Броят на извинените отсъствия не може да надвиши 50% от броя на занятията, независимо от уважителността на причините (болест, майчинство и пр.).

9. На студентите се разрешава да отсъстват от занятия по уважителни причини. Те са длъжни да уредят извинението им веднага след отсъствията. Извинението на отсъствията да се извършва във факултетната канцелария според Вътрешните правила за учебната дейност на Русенския университет. Преподавателите не могат да приемат и да обработват директно никакви извинителни документи.

10. За инцидентно наложили се отсъствия студентът трябва да получава предварително разрешение от съответния преподавател. За отсъствия по уважителни лични причини студентът може да получи предварително разрешение и от Декана, но за не повече от 25 дни в учебната година.

11. Отсъствия поради заболявания да се извиняват само при представянето на медицинска бележка, издадена или заверена от личния лекар. Това се отнася и до медицински бележки или болнични листове издадени или заверени от центровете за спешна медицинска помощ. Други извинителни бележки, освен посочените по –горе, не се приемат и уважават.

12. Отсъствието на отделни студенти за участие в обществени, културни, спортни и други мероприятия и прояви се разрешава предварително от Декана или от Ректора, ако участват в междуфакултетни групи или отбори.

13. При неизпълнение на изискванията по т. 8 и след като изслуша обясненията на провинилия се студент Деканът с мотивирана заповед може да наложи наказание по реда на чл. 57 от Правилника за дейността на Русенския университет. В изключителни случаи, както и при повторност. Деканът отправя мотивирано предложение до Ректора на Университета да бъде наложено наказание „прекъсване на обучението за една година" или „отстраняване от РУ".

14. Промяната на формата на обучение от редовна в задочна и обратно се допуска при спазване на следните изисквания: подаване на молба за промяна формата на обучение след приключване на юнската редовна изпитна сесия в срок до 20 август на съответната учебна година, при условие, че студентът е приключил с всички изпити за предходните учебни години и успехът му е не по нисък от много добър. В молбата трябва да бъдат упоменати причините поради които се налага прехвърлянето (здравословни, бременност, майчинство, семейно положение, месторабота).

15. Преминаване на обучение по индивидуален план се допуска само за 4 и 5 курс с подаване на молба след приключване на юнската редовна изпитна сесия в срок до 20 август на съответната учебна година при условията на чл. 48 (1), (2) и (3) от ВПУД и при спазване на следните изисквания:

  • в рамките на учебната година, в която е разрешено обучението по индивидуален план, да е внесена пълната такса за двегодишното обучение;
  • студентът да е приключил с всички задължителни по учебен план изпити и положил поне две трети от задължително избираемите дисциплини за предходните учебни години до момента на подаване на молбата;
  • успехът на студента за всяка от предходните учебни години да е не по-нисък от много добър.

    ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

    16. Разписът на учебните занятия в Юридическия факултет е семестриален. В началото на всеки семестър студентите се осведомяват за програмата.

    17. По изключение се допуска да се извършават промени в разписа, както и в предварително обявените изпитни дати. В тези случаи ръководителят на УМЦ към ЮФ по подходящ начин уведомява груповите отговорници за настъпилите промени. От своя страна отговорниците на групи, в рамките на административно - организационните си задължения, следят за тези промени и своевременно информират колегите си.

    18. По всяка учебна дисциплина, по която са предвидени семинарни занятия за проверка на общата подготовка на студентите по съответния предмет, в края на семестъра задължително се провежда поне по един колоквиум.

    19. По всички учебни дисциплини, за които в учебната програма са предвидени семинарни занятия, асистентите, под ръководството на съответните хабилитирани преподаватели, разработват система за текуща проверка и оценяване знанията на студентите (тестове, контролни, устно изпитване и пр. в зависимост от спецификата на учебната дисциплина).

    20. Резултатите от колоквиумите и/или обобщените резултати от текущото оценяване се отчитат, обобщават и вземат под внимание от преподавателите при индивидуалната работа със студентите и при крайното оценяване подготовката им по съответния учебен предмет.

    21. Преподавателите в Юридическия факултет в началото на всяка учебна година изготвят индивидуални графици за консултации по учебните дисциплини, които водят, и представят същите за утвърждаване от Декана или от Зам. декана по учебната дейност, заедно с останалата учебна документация по дисциплината. При изработването им се спазват следните критерии:
  • хабилитираните преподаватели планират минимум шест часа за консултации по всяка от дисциплините;
  • асистентите планират минимум два часа седмично за консултации за всяка от дисциплините, която преподават.

    22. Допуска се графиците за консултации по различните дисциплини на един и същ преподавател да съвпадат по ден и час.

    23. Отклонение от утвърдените графици за консултации се допуска само когато важни причини налагат това, като предварително се уведомява Декана или Зам. декана по учебната дейност. Извършването на промени в утвърдените графици за консултации се извършва при спазването на реда за приемането им.

    ПРОВЕРКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

    24. Студентите имат право да полагат изпит само по дисциплините, по които са получили заверка. Ако студентът не e получил заверка само по една дисциплина и до началото на следващия семестър успешно e изпълнил всички задължения, произтичащи от учебния план с изключение на нeзавeрeната дисциплина, Деканът може да завери семестъра му условно. През следващата учебна година този студент повтаря изцяло обучението по дисциплината, като заплаща за това 30% от семестриалната такса за обучение.

    Окончателното признаване (заверяване) на семестъра се извършва от декана преди записването за следващия семестър, ако всички учебни дисципли­ни са заверени.

    Когато семестърът не може да бъде заверен дори условно, студентът се отстранява или му се разрешава да презапише учебната година.

    25. Студентите редовно обучение от Юридическия факултет, имат право на две безплатни явявания на изпит – едно по време на редовната сесия (първата след приключването на курса на обучение по даден предмет) и едно по време на поправителната сесия. Явяването на изпити става по обявения график за провеждане на изпитната сесия.

    Поправителната сесия за изпити от зимния семестър се провежда непосредствено преди началото на летния семестър, съобразно графика на учебния процес за съответната учебна година.

    Поправителната сесия за изпити от летния семестър се провежда в седмицата след редовната изпитна сесия съобразно графика на учебния процес за съответната учебна година.

    Студентите имат право и на извънредна поправителна сесия след редовната поправителна сесия, провеждана през месец септември, но не по-късно от 5 септември по предварително определен график. За студентите дипломанти тази сесия е ликвидационна.

    26. По изключение, след предварително дадено съгласие от страна на преподавателя, се допуска явяване на изпит с друга учебна група, но само за дати по-ранни от обявената за съответната група, към която е зачислен студента.

    27. Студентите задочно обучение могат да се явят на изпит на предварителна дата до началото на редовната изпитна сесия. Датата на предварителния изпит се определя от преподавателя, като се отчитат и желанията на студентите. Желаещите да се явят на предварителната дата следва да уведомяват за това Факултетната канцелария най – късно 3 дни преди заявената дата, като се съставя за това нарочен списък. Неявилите се на предварителната изпитна дата имат право да се явят на редовната изпитна сесия.

    28. Прекъсналите студенти, студентите с условен изпит и явяващите се на ликвидационна сесия се явяват на изпит с индивидуален протокол по реда, описан в правилника РУ. В индивидуалните протоколи се указва: името, курса, групата и факултетния номер на студента, на когото се издава: учебната дисциплина, по която студентът ще се явява на изпит; датата, на която трябва да се яви на изпит; указание, че протоколът важи само за изпитната дата, за която е издаден. В случай, че студентът не положи изпит на посочената в протокола изпитна дата, протоколът не може да се използва за следващо явяване освен, ако причината за неявяването не може да се вмени във вина на студента. Нов протокол за явяване на нова изпитна дата се издава по общия ред. Индивидуалните протоколи не се предават на студентите, а се обработват във факултетната канцелария.

    29. За явяване на изпити по избираеми и факултативни дисциплини могат да се издават групови протоколи, като се спазват условията за издаване на протоколи.

    ПРЕМИНАВАНЕ В ПО-ГОРЕН КУРС

    30. Студентът има право да сe запише за продължeниe на обучeниeто си в следваща учебна година, ако прeдходнитe сeмeстри са завeрeни, и е внесена семестриалната такса за обучение. Записването означава продължение на статута му като студент и се отразява в студентската книжка с дата, подпис на декана и печат на факултета.

    31. Студентът може да бъде записан в по-горен курс по изключение с разрешение на декана и в случая, когато са налице две слаби оценки от текущия курс и среден успех не по-нисък от добър 3.50.

    По изключение Деканът може да разреши записването в по-горен курс, когато са налице повече слаби оценки, но писмено са доказани обективни причини за изоставането (тежко и продължително заболяване, бременност и майчинство, особено сериозни семейни причини) и студентът представи реалистичен график за ликвидация на изоставането.

    Изостаналите изпити студентът е длъжен да положи до края на учебната година. Записване в по-горен курс с изостанал изпит от предходен курс не се допуска.

    Деканът може да разреши записване в горен курс, след прехвърляне от друг ВУЗ, на индивидуален план на обучение с цел изравняване на обучението на студента по учебния план на специалността „право" в РУ.

    32. (1) Студентите имат право сами да поискат прекъсване на обучението си за срок от една до пет години:

     1. поради слаб успех

     2. по лични или семейни причини

     3. поради продължително заболяване, доказано със съответен документ

     4. поради бременност и раждане, ако са налице съответните документи.

     Минималната продължителност на прекъсването на обучението е една година. Студентите имат право да поискат прекъсване на обучението си повече от един път, но общият срок на прекъсване за целия период на обучение не може да бъде по-голям от предвидената продължителност на обучението по учебен план.

    Прекъсването се извършва по молба на студента, адресирана до Ректора, подадена във факултетната канцелария.

    (2) Прекъсване по слаб успех и по лични и семейни причини се допуска еднократно.

     (3) Прекъсване на обучението поради слаб успех или по лични и семейни причини не се разрешава, когато броят на изостаналите по учебен план задължения и поправителните изпити са четири или повече. В тези случаи студента следва да презапише учебната година по реда на чл. 39 от Вътрешните правила за учебната дейност на РУ.

     (4) Прекъсване на обучението поради тежко заболяване или бременност и раждане се разрешава.

     (5) За периода на прекъсването статутът на студент не се загубва. През този период, независимо от причините за прекъсването, студентите са длъжни да положат всички изостанали изпити, произтичащи от задълженията им по учебен план. За целта се използват всички изпитни сесии в режим на заявени от студента явявания на изпит, като броят не може да бъде повече от броя на явяванията на студентите в редовно и задочно обучение през редовно записана учебна година. Продължаване на обучението се допуска само при напълно уредено академично състояние.

     (5) Независимо от причините за прекъсването, получените заверки по отделните дисциплини с неположени изпити се признават. Посещение на учебните занятия по такива дисциплини е допустимо по желание на студента, но не е задължи­телно.

    33. Студентите, които не могат да бъдат записани в по-горен курс и не може да им бъде разрешено прекъсване, трябва да повторят (презапишат) учебната година. Това те трябва да поискат по своя инициатива, с подадена съответна молба до Ректора с положително становище на Декана. Ако студентът не подаде такава молба в десетдневен срок от началото на семестъра (за задочните студенти не по-късно от 5 дни от началото на очните занятия), Деканът е длъжен да предложи отстраняването му.

     Получените заверки по дисциплините с неположени изпити или ненапълно изпълнени задължения от повтаряната учебна година се анулират, анулират се и евентуалните заверки на повтаряните семестри. Редовното посещение на учебните занятия и изпълняването на всички задължения по тези дисциплини, както и по дисциплините без заверка, е задължително.

     Анулирането на заверките на семестрите от повтаряната учебна година се отбелязва изрично в студентската книжка. Независимо от броя на дисциплините със задължително посещавани занятия, студентът е длъжен да се записва за продължаване на обучението си ако прeдходнитe сeмeстри са завeрeни, взети са всички изпити и е внесена семестриалната такса за обучение.

     Когато неизпълнените задължения към учебния процес в повтаряната учебна година са само в единия от двата семестъра, прекъсването е само за неизправния семестър.

    ИЗГУБВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ПРАВА

    34. Студентските права се загубват в следните случаи:

    1. Напускане на университета по собствено желание.

    2. При доказан опит за измама при оценяване на знанията.

    3. При пропускане на определения срок за записване след началото на всеки семестър.

    ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ПРАВА

    35. (1) Възстановяване на студентски права в същата специалност е възможно, ако преди това успешно е приключена поне една учебна година (първи курс). То се постига:

     1. Чрез участие в кандидатстудентския конкурс извън класирането и плана, ако е налице поне минимално изискваният бал. Курсът на обучение на възстановяващите студентските си права в същата специалност се определя от Декана, съобразно положените изпити.

     2. Със заповед на Ректора по мотивирано писмено предложение на Декана, направено при наличие на особено важни причини, могат да се възстановят и тези студенти, които са заверили 10 семестър и са останали с неположени семестриални изпити, ако периодът след загубване на студентските им права не надвишава 5 години.

    3. Когато студентът е загубил права преди успешно приключване на първи курс, се допуска само кандидатстване на общо основание и класиране по общия ред.

    ДИПЛОМИРАНЕ

    37. Студентите, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички други задължения съгласно учебния план на специалността придобиват статута на дипломанти. До държавни изпити се допускат само студенти със статут на дипломанти.

    38. Дипломирането на студентите дипломанти се провежда в  две държавни изпитни сесии - редовна и поправителна, като се следват правилата  на  Наредбата за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право" и професионална квалификация „юрист" и „Процедурни правила за провеждане на държавни изпити в ЮФ при РУ „А. Кънчев".

    39. Студeнтите-дипломанти, придобили право за полагане на държавни изпити, но не успели да приключат обучението си в предвидените в графика на учебния процес редовна и поправителна държавни изпитни сесии могат да поискат, чрез подаване на заявление до ректора, презаписване на 11 семестър и получаване на право за дипломиране през следващата учебна година. Ако студентите – дипломанти не подадат заявление за презаписване на последния 11 семестър в сроковете, регламентирани от ВПУД на РУ, следва да се считат за напуснали по собствено желание и деканът е длъжен да предложи отстраняването им.

    Ако в следващата учебна година има промени в учебния план, дипломирането на тези студенти може да се извърши съгласно учебния план, по който са били обучавани. Тази възможност е еднократна и е валидна само през следващата учебна година. Ако това не се случи, студентът преминава на индивидуално обучение за изравняване с учебния план, валиден за випуска, в който попада. За всяка неположена учебна дисциплина той заплаща 20% от определената семестриална такса, предвидена за обучение по индивидуален учебен план за съответната форма на обучение (редовна или задочна).

    40. Студeнтите-дипломанти, загубили студентски права, могат да ги възстановят като преминат на индивидуално обучение за изравняване с учебния план, валиден за випуска, в който попадат.. Ако периодът след загубване на студентските права е над 5 години, възстановяването става чрез кандидатстудентски изпити. 

    Настоящите изменения се приемат на основание чл. 26, ал. 8, т. 14 от ЗВО и Вътрешния правилник за учебната дейност на РУ „А. Кънчев" и отменят правилата от 1998г. и влизат в действие от учебната 2010/20011г.