На 19.07.2007г. с Протокол №23  Националната агенция за оценяване и акредитация, в съответствие с чл. 79 (1) на Закона за висшето образование, присъди програмна акредитация на специалността „Право" за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър" със срок на валидност 6 години. Факултетът получи акредитация и за обучение по научни специалности от областта на правните науки за образователната и научна степен "доктор".
 
dipl.jpg 

Обучението в Юридическия факултет отговаря изцяло на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист", ПМС 75/1996, посл. ред. – ДВ бр. 69/2005.​