Катедра „Двигателии транспортна техника ” (ДТТ) е създадена през 1964 г. 
Катедрата се състои от 16 щатни преподаватели, от които 4 професора, 7 доцента, 3 гл.асистента, 2 асистента, 1 преподавател-инструктор и 4 помощно-технически персонал.
Катедрата е акредитирана да обучава студенти в образователно квалификационните степени “БАКАЛАВЪР”, “МАГИСТЪР” и в научната степен “ДОКТОР.
Обучението на студентите се извършва от висококвалифицирани преподаватели по нови учебни планове, съобразени с държавните изисквания и съответстващи на световните стандарти за обучение по специалността „Транспортна техника и технологии” и „Експлоатация на флота и пристанищата“.
Предлагат се специализации „Двигатели с вътрешно горене” и „Автомобили, трактори и кари”  за бакалавърска степен и магистърски  курсове  „Изследване на двигатели с вътрешно горене”, „Автомобилна техника”, „Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника” и „Хибридни и електрически превозни средства“.
В катедрата действа единственият в България студентски клуб на обществото на Американските автомобилни инженери (SAE). Членовете на клуба имат възмож-ност да четат безплатно  периодичното издание „Automotiveengineering”.
Половината от преподавателите  владеят свободно английски и руски език и изнасят лекции в чуждестранни университети. Студентите, обучавани по специалността “Транспортна техника и технологии”,  получават задълбочени знания и придобиват широк спектър от професионални умения в сферата на автомобилната техника, конструкцията и системите на ДВГ, съвременните технологии за подобряване на икономичността и намаляване на емисиите на вредни вещества. След успешно дипломиране те могат да работят в различни отрасли на индустрията, в областта на транспорта, селското стопанство и др.