​Mimi Kornazheva
mkornazheva@uni-ruse.bg​
Tel: +359 82 825 662

Eva Parvanova
eparvanova@uni-ruse.bg
Tel: +359 82 888 627